Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Варненски лозар възкреси истинското вино на траките

Варненски лозар възкреси истинското вино на траките

Атанас Карагеор­гиев вече е патен­товал своята раз­работка и е пус­нал екс­перимен­тално на пазара пър­вите бутилки вино, запечатали 3 000 години история.

Траките обичали да пият гъсто вино с ясно изразен плодов аромат и далечен пос­лев­кус на … пчелен восък. Можем ли, подобно на Джурасик парк, да се вър­нем в зората на човечес­т­вото с помощта на … ДНК и да влезем, макар и за миг, в кожата на нашите предци? Една вар­нен­ска винар­ска изба пред­лага пътешес­т­вие във времето чрез въз­к­ресен сорт грозде от времето на …Омировата „Илиада“.

Това не е закачка или евтин рек­ламен трик, а плод на поредица от археологически и химически изс­лед­вания и екс­перименти, продъл­жили повече от 14 години. Вар­нен­с­кият лозар Атанас Карагеор­гиев вече е патен­товал своята раз­работка и от няколко дни е пус­нал екс­перимен­тално на пазара пър­вите бутилки вино, запечатали 3 000 години история,съобщава БНР.

Всичко започва като на шега. По време на раз­ходка в древ­ното тракийско светилище Татул в Родопите, Карагеор­гиев, заедно с приятеля му Павел Пет­ков /бивш дирек­тор на Кър­джалийс­кия исторически музей/ се натък­ват на странен малък стрък с чер­вени чепки грозде. Приятелите решават да го изп­ратят в Агробиоин­с­титута в София за ДНК проба. Резул­татите са изумителни и нед­вус­мис­лено пот­вър­ж­дават пред­положението, че сор­тът е с много древен произ­ход, типичен за условията по нашите земи преди 3000 години.

Това е началото на едно дълго пътешес­т­вие, наситено с неуморен труд, креатив­ност, надежди и сблъсъци с бюрок­рацията. След много перипетии, Карагеор­гиев успява да раз­м­ножи дивата лозичка и да засади 50 декара от древ­ния сорт по стари тех­нологии. Меж­дув­ременно кан­дидат­с­тва с проект пред Фонд „Земеделие“, но не успява да внесе нав­реме бан­ковата гаран­ция и чинов­ниците отх­вър­лят проекта му на стой­ност 105 хиляди лева. „Нор­мално е в рам­ките на 2 месеца една банка, когато е натоварена, да не успее да ти издаде гаран­ция“ — негодува лозарят и добавя, че докумен­тацията му е напълно изрядна и отговаря на всички бюрок­ратични изис­к­вания на инс­титуциите.

Въп­реки всичко сор­тът е кон­курен­т­нос­пособен, той е устой­чив на болести и неп­риятели, дава много добър добив. Виното е нещо средно между Гъмза и Мар­в­руд, но това е нор­мално защото, подобно на тях, и то е древен бъл­гар­ски сорт. Има наситен плодов аромат на вишна, череша, с приятен пос­лев­кус и дава 2224 захарни градуса. Така че това е един благодатен сорт, който ще продължа да раз­м­ножавам“, категоричен е Карагеор­гиев.

Траките се славели като най-изкусните винари в древ­ността. Затова вар­нен­с­кият пред­п­риемач посещава археологически обекти из цялата страна, кон­сул­тира се с изс­ледователи и под­робно проучва старите тракийски тех­нологии. За целта виното му отлежава в теракотени делви. „По същия начин дел­вите са закопани в земята и в тях омач­каното грозде с извадените чепки, се слага да фер­мен­тира и не се пипа до фев­руари, — раз­казва той. — Ако трябва изцяло да се спазва тех­нологията, как­вато пред­полагаме че е била преди 3000 години, най-вероятно дел­вите са били имп­рег­нирани с пчелен восък. Защото ако дел­вата не е дос­татъчно дебела, тя играе ролята на керамичен фил­тър и пропуска теч­ността. Затова ги имп­рег­нирам с пчелен восък, което допълва плодовия вкус с пос­лев­кус на пчелен восък.“

На този етап вар­нен­с­ката изба пред­лага ограничени количес­тва тракийско вино в керамични съдове. „Ако бях получил под­к­репата на Фонд „Земеделие“, до една година щях вече да съм съз­дал т.нар. теракотена винарна, по подобие на такива в Италия и Фран­ция “, не крие разочарованието си Карагеор­гиев и добавя, че въп­реки всичко не се отказва от меч­тите си: „Това кос­тва 14 години от живота ми — да докажеш нещо, да го раз­м­ножиш и да го дадеш в ръцете на бъл­гарите, за да видят че когато Фран­ция не я е имало още като дър­жава, по нашите земи са правили такова вино. И е нор­мално да се гор­деем с това“, каза в зак­лючение Атанас Карагеор­гиев.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Свят

Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Фран­ция ще отвори архивите за Руанда на бив­шия френ­ски президент Фран­соа Митеран, като част от усилието да се раз­бере по-добре ролята й в аф…

Прочети още:

Loading...