Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) БАБХ ще брои оцелелите пчелни семейства в цялата страна

БАБХ ще брои оцелелите пчелни семейства в цялата страна

БАБХ ще брои оцелелите пчелни семейства в цялата страна

Облас­т­ните дирек­ции по безопас­ност на храните (ОДБХ) започ­наха проверки в цялата страна на здравос­лов­ното със­тояние на пчел­ните семейс­тва и тях­ната регис­т­рация. Целта на кон­т­рола, който ще се извър­шва от официал­ните ветеринарни лекари (ОВЛ), е да се прос­леди общото здравос­ловно със­тояние на отг­леж­даните пчелни семейс­тва, броя на отпад­налите такива и причините за това, броя на дек­ларираните и отг­леж­даните към момента на провер­ката пчелни семейс­тва, както и наличието на жиз­нени пчелни семейс­тва в кошерите.

Провер­ките на ОВЛ не отменят и няма да въз­п­репят­с­т­ват ежегод­ните пролетни профилак­тични прег­леди на пчел­ните семейс­тва в Бъл­гария по Прог­рамата за над­зор и кон­т­рол на болес­тите по пчелите. Те ще се провеж­дат, съг­ласно прог­рамата, от началото на месец април 2021 година.

БАБХ напомня, че също от 01.03.2021 г., съг­ласно измененията в Наредба № 13 за мер­ките за опаз­ване на пчелите и пчел­ните семейс­тва от отравяне и начините за провеж­дане на рас­тител­нозащитни, дезин­фек­ционни и дезин­сек­ционни дей­ности, земедел­с­ките произ­водители ще извес­тяват пчеларите за пред­с­тоящи третирания един­с­т­вено през елек­т­рон­ната плат­форма ЕПОРД.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Свят

Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Фран­ция ще отвори архивите за Руанда на бив­шия френ­ски президент Фран­соа Митеран, като част от усилието да се раз­бере по-добре ролята й в аф…

Прочети още:

Loading...