Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Черноземът в Добруджа натрупа сериозен запас от влага,но бави пролетната сеитба

Черноземът в Добруджа натрупа сериозен запас от влага,но бави пролетната сеитба

Черноземът в Добруджа натрупа сериозен запас от влага,но бави пролетната сеитба

Нат­рупаната поч­вена влага вдъхва сериозен оптимизъм на земедел­с­ките стопани от Доб­ру­джа. След сухата 2020 г., в която природата редуцира валежите с от 50% до 80%, към момента кар­тината е коренно раз­лична. „Със сигур­ност сме в пъти по-добре с влагата, особено в срав­нение с миналата година. Към този момент от 1 сеп­тем­ври до сега имаме засечени около 400 л дъжд на метеос­тан­цията. Навак­сахме след сушата, която обх­вана цялото лято и продължи до късна есен“, обобщи Радос­тина Жекова, пред­седател на Доб­ру­джан­с­кия съюз на зър­ноп­роиз­водителите. „Поч­вената влага вече е между 2 и 3 метра. Дори на места виж­даме, че се получава водно огледало, което показва, че има нат­рупани запаси“, обобщи произ­водител­ката.

Въп­реки по-хладната пролет пшеницата в Доб­ричка област започна да се съв­зема и на този етап е в много добро със­тояние. „Изг­лежда страхотно към момента. Важно е оттук нататък да няма студове, за да не изм­ръзне, тъй като влиза в опасна фаза. На прак­тика поради нис­ките тем­ператури рас­тенията трудно братиха. Сега трябва да влязат в първо коляно и ако там стане зам­ръз­ване, ще има сериозни поражения. Това са рис­ковете на този етап, но засега посевите са добре“, продължи с опис­ването на кар­тината на полето Радос­тина.

Все още сеит­бената кам­пания на пролет­ници не е започ­нала в Доб­ру­джа. Една от причините са пад­налите валежи. Втората — нис­ките тем­ператури на поч­вата и на въз­духа. „Обик­новено кам­панията стар­тира около 4 април. През миналата година дори имаше колеги, които започ­наха още през март, но тогава обс­тоятел­с­т­вата бяха други. Сега със сигур­ност се движим малко назад, но това не е притес­нително“, допълни Жекова и уточни, че закъс­нението на сеит­бата е по-скоро спрямо пред­ход­ната година, а не спрямо агротех­ничес­ките срокове. „Тези срокове в земеделието се определят на база тем­пература и валежи. Ще засеем, няма как да не се случи. Може да е по-бавно, на пресекулки, но кам­панията ще мине. На стар­товата линия сме и няма нищо притес­нително към момента“, смята още Радос­тина Жекова.

Земедел­с­ките произ­водители чакат въз­мож­ност да се влезе в полето. Семената вече са по складовете, въп­реки че дос­тав­ките са по-бавни тази пролет. „Голяма част от хиб­ридите не прис­тиг­наха до Бъл­гария. Колегите тър­говци отказаха лоши пар­тиди, тъй като сушата беше сериозен проб­лем и в Европа и семеп­роиз­вод­с­т­вото беше зат­руд­нено“, обобщи още произ­водител­ката.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Свят

Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Фран­ция ще отвори архивите за Руанда на бив­шия френ­ски президент Фран­соа Митеран, като част от усилието да се раз­бере по-добре ролята й в аф…

Прочети още:

Loading...