Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) CAPA прогнозира 5,8 млн.тона жито в хамбарите това лято

CAPA прогнозира 5,8 млн.тона жито в хамбарите това лято

CAPA прогнозира 5,8 млн.тона жито в хамбарите това лято

В следващите 1-2 години световните цени на зърнени и маслодайни култури ще останат високи

Въп­реки наг­ласите от миналата есен, че площите със слън­чог­лед тази година ще бъдат значително намалени, задър­жането на светов­ните цени на срав­нително високи нива очевидно ще променят решенията на фер­мерите. Затова и очак­ванията за тази пролет са засетите площи с двете пролетни кул­тури царевица и слън­чог­лед да бъдат почти като миналогодиш­ните. Според прог­нозите на Цен­търа за икономически изс­лед­вания в сел­с­кото стопан­с­тво (CAPA) раз­мерът на засетите площи спрямо 2020 г. ще бъдат само с 2030 хиляди декара по-ниски и при царевицата, и при слън­чог­леда.

Пред­виж­данията на икономис­тите са площите с царевица за рекол­тата 2021/22 г. да дос­тиг­нат 5,4 милиона декара (540 хил.ха), при (или 5 738 420 дка) през миналия сезон. Ще припом­ним, че нивите с царевица през пос­лед­ните 23 години отбеляз­ват повишение с около 1518%.

Що се отнася до слън­чог­леда, то прог­нозите на CAPA са за засети 7,8 млн. дка, или 780 хил. ха, при 8,09 млн. декара през миналата пролет, (или 809 744 ха). Според икономис­тите причина за запаз­ване на площите почти като тези от 2020 г. ще се дължи на факта, че скокът в цените ще откаже фер­мерите да намаляват слън­чог­ледовите си полета тази година.

От САРА дават нови прог­нози за сред­ния добив на пшеница от таз­годиш­ната реколта, като сред­ните нива ще се движат около 490 кг от декар, или 4,90 т/ха. Общото произ­вод­с­тво се оценява на 5,8 млн.т., което е с около 15% над рекол­тата от 2020 г. По данни на МЗХГ, приб­раната пшеница от предиш­ната реколта е 4,7 млн.т.

Пър­воначал­ната оценка за добива на ечемик през новата реколта е от 460 кг от дка, или 4,6 т/ха. Най-вероятните мак­симални обеми приб­рано зърно от ечемик ще въз­лязат на 500 хил.т — твърде близки до миналогодиш­ните. Текущите оценки за добития ечемик от 2020/21 г. на МЗХГ е за 547 хил.т

Сред­ните добиви при рапицата от новата реколта се очаква да бъдат около 270 кг от дка, или 2,7 т/ха. Общото мак­симално количес­тво на добитата рапица за 2021/22 г. се прог­нозира да дос­тигне 400 хил.т., което е с 25% над нивото от 2020 г, когато произ­вод­с­т­вото падна на нива от 20122013 г

Високите цени на всички зър­нени и мас­лодайни стоки се очаква да спрат своя ръст, който на годишна база е 22%, а при слън­чог­леда дос­тига 46%. Те ще пос­лед­ват глобал­ните тен­ден­ции на понижение в след­ващите месеци, но това понижение няма да е драс­тично, така че очак­ванията за висок ръст на светов­ната икономика ще дър­жат цените високи.

В след­ващите 12 години светов­ните цени на зър­нени и мас­лодайни кул­тури ще останат високи, пред­виж­дат още от CAPA, базирайки се схващането, че финан­совите стимули за справяне с КОВИД19 кризата под­сил­ват лик­вид­ността, което върви с ниски преходни стокови запаси в световен план.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Свят

Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Фран­ция ще отвори архивите за Руанда на бив­шия френ­ски президент Фран­соа Митеран, като част от усилието да се раз­бере по-добре ролята й в аф…

Прочети още:

Loading...