Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Смъртността в кошерите не изключва пчеларски грешки

Смъртността в кошерите не изключва пчеларски грешки

Смъртността в кошерите не изключва пчеларски грешки

В отдел­ните райони на страната пчеларите сиг­нализират за раз­личен процент на смър­т­ност при пчелите. И докато все още чакаме резул­татите от провер­ките на БАБХ, пчеларите си правят соб­с­т­вени проуч­вания. Така нап­ример дан­ните от кошерите на 52% от членовете на Сдружение „Родоп­ска пчела“ показ­ват, че смър­т­ността при пчелите в Смолян­ско е около 15%. Нор­мално тя се движи към 10%, уточ­нява пред­седателят Атанас Кос­тадинов за Аген­ция „Фокус“. Според мнението на смолян­с­ките пчелари донякъде смър­т­ността се дължи на грешки на пчеларите, но и на заболяване по пчелите от Китай. Миналата година им е гос­тувал лек­тор, който им е обяс­нил приз­наците на заболяването и на какво да обър­нат внимание.

Тъй като пробите са непосилни за всеки пчелар поот­делно, сдруженията на юг, които са около 12, са решили всеки регион да излъчи около 2 пчелина с висока смър­т­ност над 7080%, които да се изс­лед­ват. „Ние ще ги финан­сираме, защото дър­жавата не поема такива раз­ходи, а изс­лед­ването на един пчелин е около 1000 лв. Така ще се дадат проби на професори и научни работ­ници, за да анализират дан­ните“, посочи Кос­тадинов и допълни, че резул­татите се очак­ват след 23 месеца.

Пчеларят припомни, че пред­с­тои пролет­ното стимулиране на пчелите и профилак­тично третиране за вароатоза и нозематоза. По негови думи пос­лед­ното изс­лед­ване за нозематоза в Смолян е било през 20152016 г. Тогава тя е била едва 2%, но през годините се увеличава и са нужни мерки. „Трябва да се изпол­з­ват раз­решени ветеринарно-медицински продукти, които да се сменят през 23 години, защото акарът получава резис­тен­т­ност и болестта се раз­рас­тва. Има и вирусни заболявания по пчелите, като нап­ример вирусен паралич, който ги удря по крилата“, поясни Кос­тадинов.

Друга честа грешка на пчеларите е, че не винаги правят тест за опаразитеност. Така при третиране се слагат препарати на сляпо, а има праг, който не трябва да бъде над­х­вър­лен. Друга препоръка е да се третират семейс­т­вата еднов­ременно за 3040 дни, защото инвазията продъл­жава. „Ние в сдружението ги третираме по едно и също време, но е добре и тези пчелини извън сдружението да се третират тогава. Те изпол­з­ват и по-стари прак­тики отп­реди 30 години, които не дават резул­тати“, категоричен е Кос­тадинов.

Членовете на Сдружение „Родоп­ска пчела“ под­к­репят идеята за регис­т­рация на пчелините на 100%, както и да се засили ролята на ветеринар­ните лекари. Много е важно те като екс­перти да пред­пишат кой препарат да се изпол­зва, а не пчеларите да прилагат самолечение.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Свят

Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Фран­ция ще отвори архивите за Руанда на бив­шия френ­ски президент Фран­соа Митеран, като част от усилието да се раз­бере по-добре ролята й в аф…

Прочети още:

Loading...