Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 95, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Националните приоритети и специфики да са водещи при изготвяне на Стратегическите планове

Как върви изгот­вянето на Стратегичес­ките планове за новата Обща сел­с­кос­топан­ска политика (ОСП) беше обсъдено на заседание на Съвета на Европейс­кия съюз по земеделие, който се проведе на 2223 март в Брюк­сел, комен­тира Агри.бг. Земедел­с­ките минис­три на страните членки категорично заявиха своето пред­почитание към нов модел на прилагане, който осигурява дос­татъчно гъв­кавост за дър­жавите членки относно прог­рамирането на тех­ните интер­вен­ции за под­к­репа. Всеобщо е мнението, че Стратегичес­ките планове трябва да се основават предимно на национални приоритети, специфики и SWOT анализ. Във връзка с фитосанитар­ните мерки за защита срещу вредители по рас­тенията делегациите под­чер­таха, че е нужна по-добра осведоменост относно здравето на рас­тенията и по-ранно иден­тифициране на опас­ните вредители. По отношение на упот­ребата на агенти за биологичен кон­т­рол (мак­роор­ганизми) срещу вредители по рас­тенията, се пос­тигна кон­сен­сус, че тези агенти са надеж­дна алтер­натива на химичес­ките пес­тициди. Те могат да доп­ринесат и за пос­тигането на определени цели на Европейс­ката зелена сделка.

Бъл­гария се присъедини към съв­мес­тна дек­ларация, пред­ложена от Испания. В нея се под­чер­тава необ­ходимостта от допъл­нителни сред­с­тва за лозаро-винарския сек­тор, засег­нат от COVID-19 и налагането на американ­с­ките мита.

За дирек­тни плащания са подадени заяв­ления за над 11 милиона декара

Пет сед­мици преди края на Кам­панията за дирек­тни плащания 2021 г. в Интег­рираната сис­тема за админис­т­рация и кон­т­рол на фонд „Земеделие” (ИСАК) са подадени 16 079 заяв­ления, при 100 хиляди в края на миналогодиш­ната кам­пания. Дан­ните бяха предос­тавени от фонда по искане на Синор.бг, за да могат земедел­ците да се ориен­тират в хода на кам­панията. Общо регис­т­рираната площ над­х­върля 11,2 милиона декара (или 1 127 239,82 ха), което показва, че тем­повете на заявяване са в рам­ките на нор­мал­ното, но поради пред­с­тоящите праз­ници вероятно нак­рая отново ще нас­тъпи добре поз­натото на фер­мерите нап­режение пред офисите на фонда.

Въп­реки надеж­дите, че елек­т­рон­ното подаване ще бъде по-активно спрямо миналата пролет, засега този начин на заявяване върви срав­нително бавно. До 7 април включително в Сис­темата за елек­т­ронно управ­ление са подадени 775 заяв­ления. Ще припом­ним, че за цялата миналогодишна кам­пания елек­т­рон­ните заяв­ления бяха около 2500.

Още една част от парите за агроекология се превеж­дат

Дър­жавен фонд „Земеделие“ е пус­нал по смет­ките на земедел­ците още 10 608 532 лева по мярка 10 „Агроекология и климат“ от Прог­рамата за раз­витие на сел­с­ките райони (ПРСР) 20142020 г., съоб­щиха от ведом­с­т­вото. Втората част от очак­ваните сред­с­тва са преведени на 2 298 земедел­ски стопани за Кам­пания 2020. С това плащане общата по мярка 10 за Кам­пания 2020 дос­тига 35 287 978 лв., изч исли Синор.бг.

Плащане получиха кан­дидати с поети ангажименти по нап­рав­ления „Въз­с­тановяване и под­дър­жане на пос­тоянно зат­ревени площи с висока природна стой­ност (ВПС-1)“, „Кон­т­рол на поч­вената ерозия“, „Традиционни прак­тики за сезонна паша (пас­торализъм)“, „Опаз­ване на зас­т­рашени от изчез­ване мес­тни породи, важни за сел­с­кото стопан­с­тво“, „Опаз­ване на зас­т­рашени от изчез­ване мес­тни сор­тове, важни за сел­с­кото стопан­с­тво“. Став­ките, по които се извър­шва оторизацията на суб­сидиите се определят съг­ласно раз­поред­бите на чл. 14 от Наредба № 7 от 24 фев­руари 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 20142020 г. Финан­совото под­помагане на земедел­с­ките стопани е осигурено 75% от Европейс­кия земедел­ски фонд за раз­витие на сел­с­ките райони (ЕЗФ­РСР) и 25% — от национал­ния бюджет.

Икономика

Loading...

Култура

Габровското биенале на хумора и сатирата се отлага

Заради продъл­жаващата пан­демична обс­тановка и пред­вид меж­дународ­ния мащаб на събитието, 25-тото издание на Габ­ров­с­кото биенале на хумора и с…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Индия регистрира над 4000 смъртни случая за денонощие

Индия регистрира над 4000 смъртни случая за денонощие

Лондон ще решава на 14 юни дали да продължи с облекчаването на ограниченията заради COVID-19

Индия вчера регис­т­рира за трети пореден ден по-м…

Прочети още:

Loading...