Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 95, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) От бранша: Родното грозде е достигнало френските цени

От бранша: Родното грозде е достигнало френските цени

От бранша: Родното грозде е достигнало френските цени

Гроз­дето у нас през 2020 г. е приб­рано на кон­курен­тни цени с Фран­ция и Гер­мания. Това обяви инж. Красимир Коев, изпъл­нителен дирек­тор на Изпъл­нителна аген­ция по лозата и виното в ефира на Bloomberg. Кол­кото и странно да звучи на пръв пог­лед, причините за доб­рата година са именно ограниченията, наложени заради COVID-19. По думите на бран­шовия пред­с­тавител благодарение на това бъл­гар­с­ките виноп­роиз­водители са успели да реализират своите продук­ции въп­реки пан­демич­ната обс­тановка. Това доведе до тройно по-голям износ за мес­тно произ­вод­с­тво, твърди инж. Коев и пояснява:„По време на пър­вия лок­даун се получи така, че пър­вите страни, които зат­вориха, бяха Фран­ция, Испания и Италия — точно лидерите във виноп­роиз­вод­с­т­вото. Пазарът на вино не прибегна до закупуването на произ­вод­с­тво от тези страни, от които традиционно се правеше в годините назад. Насочиха се големи пар­тиди вино от Бъл­гария към тър­гов­с­ките обекти“.

От думите му става ясно, че това освобож­даване на обемите в резер­воарите на род­ните виноп­роиз­водители е помог­нало на рекол­тата през 2020 г. Заради невъз­мож­ност да пласират продук­цията си френ­с­ките и нем­с­ките виноп­роиз­водители са пол­з­вали мяр­ката „Кризисно дес­тилиране на вино“. “Виното се издес­тилира, за да може впос­лед­с­т­вие да се изпол­зва в произ­вод­с­тво на дезин­фек­танти. Нашите виноп­роиз­водители отх­вър­лиха мяр­ката и успяха да реализат количес­т­вата вино, без да залежава“, обясни бран­шовикът и изтъкна още ползи за род­ните произ­водители: „Въз­мож­ността да се пътува навън е ограничена, а това води до засил­ване на вът­реш­ния туризъм. Виненият туризъм само печели от това“. „Виното е една от визит­ните кар­тички на страната ни наред с розовото масло и киселото мляко. Бих заявил смело, че се въз­пол­з­ваме от това. Усилията са насочени към това да няма пречки пред биз­неса“, каза още инж. Красимир Коев.

Икономика

Loading...

Култура

Габровското биенале на хумора и сатирата се отлага

Заради продъл­жаващата пан­демична обс­тановка и пред­вид меж­дународ­ния мащаб на събитието, 25-тото издание на Габ­ров­с­кото биенале на хумора и с…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Индия регистрира над 4000 смъртни случая за денонощие

Индия регистрира над 4000 смъртни случая за денонощие

Лондон ще решава на 14 юни дали да продължи с облекчаването на ограниченията заради COVID-19

Индия вчера регис­т­рира за трети пореден ден по-м…

Прочети още:

Loading...