Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 95, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) България е с най-ниска брутна добавена стойност сред земеделците в ЕС

България е с най-ниска брутна добавена стойност сред земеделците в ЕС

България е с най-ниска брутна добавена стойност сред земеделците в ЕС

Изнасяме основно суровини, голяма част от които се връщат с добавена стой­ност, опаковани и бран­дирани — главно през чуж­дите тър­гов­ски вериги

През 2020 г. сел­с­кос­топан­с­кият сек­тор е доп­ринесъл около 171,9 млрд. евро за БВП на ЕС, което се рав­нява на 1,3% от общия. В срав­нително изражение това е само малко по-малко от целия БВП на Гър­ция. Сел­с­кос­топан­с­ката индус­т­рия в ЕС съз­дава прог­нозна брутна добавена стой­ност от 177,0 милиарда евро през 2020 г. Един от начините да се раз­г­лежда това е, че на всеки 1 евро, похар­чен за раз­ходите за стоки и услуги, изпол­з­вани в произ­вод­с­т­вения процес, фер­мите в ЕС съз­дадена добавена стой­ност от 0,75 евро. Най-висока е брут­ната добавена стой­ност в агробиз­неса и преработ­ката на храни в Италия, Фран­ция и Гер­мания, а най-нисък в Бъл­гария, където аграр­ния сек­тор основно изнася суровини, голяма част от които се връщат с добавена стой­ност, опаковани и бран­дирани — главно през чуж­дите тър­гов­ски вериги.

При средна обща брутна добавена стой­ност за ЕС — Гер­мания, Италия и Фран­ция имат коефициент от между 1.10 до 3.20 EUR на всяко 1 евро суровина, докато в Бъл­гария, този коефициент е между 0.12 и 0.23 евро.

Общата стой­ност на сел­с­кос­топан­с­ката продук­ция през 2020 г. въз­лиза на 411,8 млрд. Евро, от които около половината (52,8%) са от кул­тури (включително 14,0% от зелен­чуци и градинар­ски рас­тения и 11,2% от зър­нени кул­тури) и малко под две пети (38,6%) от животни и животин­ски продукти (включително 13,1% от мляко и 9,6% от свине). Останалата част е от сел­с­кос­топан­ски услуги и неземедел­ски дей­ности.

Сел­с­кос­топан­с­кият доход на годишна работна единица в ЕС се очаква да бъде с 1,5% по-нисък през 2020 г. в срав­нение с 2019 г. Този лек спад на нивото на ЕС включва по-ниски сел­с­кос­топан­ски доходи в пет от седемте най-големи земедел­ски произ­водители: Италия (-4,9 %), Холан­дия (-5,1%), Фран­ция (-7,6%), Румъния (-13,8%) и Гер­мания (-14,6%, като това е най-рязкото намаление сред държавите-членки). По-голямата част от държавите-членки обаче отбелязаха увеличение на този индекс през 2020 г. Най-голям ръст имаше в Литва (+30,2%), Хър­ватия (+13,2%), Испания (+13,0%) и Унгария (+11,6%).

Икономика

Loading...

Култура

Габровското биенале на хумора и сатирата се отлага

Заради продъл­жаващата пан­демична обс­тановка и пред­вид меж­дународ­ния мащаб на събитието, 25-тото издание на Габ­ров­с­кото биенале на хумора и с…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Индия регистрира над 4000 смъртни случая за денонощие

Индия регистрира над 4000 смъртни случая за денонощие

Лондон ще решава на 14 юни дали да продължи с облекчаването на ограниченията заради COVID-19

Индия вчера регис­т­рира за трети пореден ден по-м…

Прочети още:

Loading...