Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 114, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) 27 мандри у нас правят имитиращи продукти

27 мандри у нас правят имитиращи продукти

27 мандри у нас правят имитиращи продукти

Според бранша за продуктите, които не носят името на производителя, не може да се даде гаранция за качество

В Бъл­гария работят 279 млекоп­реработ­вателни пред­п­риятия, от които 27 обекта произ­веж­дат имитиращи продукти, съдър­жащи в със­тава си мляко, съоб­щиха специално за „Агрозона“ от Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ), където всички пред­п­риятия се водят в регис­тър. Правилата за произ­вод­с­тво, пред­лагане и етикетиране на млеч­ните и на имитиращите продукти са рег­ламен­тирани в национал­ното законодател­с­тво в Наред­бата за специфич­ните изис­к­вания към млеч­ните продукти. Според екс­пер­тите най-добрият ориен­тир за пот­ребителите дали продук­тът, който са закупили от магазина, е произ­веден от мляко, или е имитиращ продукт, е инфор­мацията, изписана на етикета на храната.

С цел избяг­ване на заб­луда на пот­ребителите, Наред­бата заб­ранява изпол­з­ването на думата „млечен“ или нейни произ­водни, както и наз­ванията за млечни продукти, в наименованията на имитиращите продукти, съдър­жащи в със­тава си мляко. Освен това за тях не се допуска изпол­з­ването в името на продукта, етикета, тър­гов­с­кия документ, рек­лам­ния материал, както и при всяка друга форма на рек­лама или пред­с­тавяне на продукти обоз­начения, които показ­ват или под­с­каз­ват, че храната има свойс­тва или харак­терис­тики на мляко или млечен продукт.

Имитиращите продукти, съдър­жащи в със­тава си мляко, трябва да се пред­лагат в обек­тите за тър­говия с храни на отделни щан­дове или на обособени за целта места. Те трябва да бъдат отделени по под­ходящ начин или раз­лични от тези, на които се пред­лагат млеч­ните продукти.

Бъл­гар­ски млечни продукти се продават в Западна Европа в магазините, от които купуват сънарод­ниците ни и хора от другите страни на Бал­каните, но от етикетите трудно може да се раз­бере кой произ­вежда тези храни. „Номерът на млекоп­реработ­вател­ното пред­п­риятие не показва с какво се работи, посочи за „Агрозона“ Симеон Присадашки, зам.-председател на Асоциацията на млекоп­реработ­вателите в Бъл­гария. Според него за продук­тите, които не носят името на произ­водителя, не може да се даде гаран­ция за качес­тво. Кон­т­ролът на имитиращите продукти е най-силен в тър­гов­с­ките вериги, но в ХоРеКа сек­тора е трудно да бъде осъщес­т­вен, отбеляза той и допълни, че кон­сумацията на млечни продукти е намаляла от началото на пан­демията с коронавируса. „Млякото обаче не чака, произ­веж­даме и в условията на криза. Все още няма съживяване на продаж­бите в турис­тичес­кия сек­тор. Надяваме се с възоб­новяването на раз­в­леченията продаж­бите да пот­ръг­нат отново, очак­ваме да се отворят също границите в чуж­бина.

От гледна точка на пот­ребителя е важно, на опаков­ката на млеч­ния продукт да бъде посочено ясно и с големи букви произ­ходът и съдър­жанието — регис­търът сам по себе си не е дос­татъчен, за да се ориен­тират пот­ребителите дали една фирма е вписана в него или не, комен­тира Мил­кана Йор­данова, която управ­лява семей­ната ман­дра в село Смилян заедно с прилежаща къща за гости. По-ефективно е, според нея, тези продукти да бъдат отделени от останалите на щан­довете в магазините. На етикетите това не трябва да бъде написано с най-ситния шрифт. Самото понятие „имитиращ продукт“ не е под­ходящо за млеч­ните храни, посочва стопан­ката и отбелязва категорично: „Имитиращите продукти са въз­ход на тех­нологиите, но и падение на философията за произ­вод­с­т­вото на здравос­ловна храна.“ Като цяло кон­курен­т­ната среда, в която работят мал­ките млекоп­реработ­ватели в страната не е здравос­ловна, според Мил­кана Йор­данова. Бъл­гар­с­кият пот­ребител изкупува най-бързо евтините млечни продукти.

Произ­вод­с­т­вото на имитиращи сирена в страната се увеличава от началото на 2021 г. Род­ната статис­тика показва, че докато през януари количес­т­вото произ­ведено в пред­п­риятията в страната е около 1 027 тона, то през март е 1 269 т. Това пред­с­тав­лява увеличение в срав­нение със същия период на 2020 г., когато през януари на пазара са пред­ложени 911 т, през фев­руари 937 т, а през март 1 259 т имитиращи продукти.

Статис­тиката сочи още, че през пър­вите два месеца на 2021 г. изкупеното мляко в страната намалява с 0,6% или 626 т, а произ­вод­с­т­вото на имитиращи сирена съдър­жащи краве мляко нарас­тва с 10,8% с 200 т.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Португалия се развихри преди Евро 2020

Португалия се развихри преди Евро 2020

Европейс­кият шам­пион Пор­тугалия победи Израел с 4:0 в пос­лед­ната си кон­т­рола преди началото на Евро 2020, което ще се проведе от 11 юни …

Прочети още:

Loading...

Свят

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Индия регистрира световен рекорд по брой на смъртните случаи от COVID-19 за един ден

Дания обяви вчера пос­лед­ните етапи от плана си за отмяна…

Прочети още:

Loading...