Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 114, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Напъните да изкараш един земеделец наркоман е жалка пародия на самозащита

Напъните да изкараш един земеделец наркоман е жалка пародия на самозащита

Напъните да изкараш един земеделец наркоман е жалка пародия на самозащита

От 5 май насам цяла Бъл­гария е потопена в скан­дала „Илчов­ски“, който влезе в полез­рението на всички медии, но не защото раз­к­ритията му бяха новина нечувана, а поради дадената за първи път въз­мож­ност на крупен зър­ноп­роиз­водител да раз­каже пред народ­ните пред­с­тавители от 45-я пар­ламент историята си за това как приб­лижени до властта се опит­ват да отк­рад­нат биз­неса му.

Прак­тика, широко прилагана през пос­лед­ните 10 години във всички сфери на икономиката, но за първи път раз­казана от първо лице в под­роб­ности — и то пред народ­ните пред­с­тавители, което силно стресна досегаш­ните управ­ляващи от пар­тия ГЕРБ.

Пос­ледва нечувана канонада от оплювания срещу Светос­лав Илчов­ски, вър­хът на която беше пус­натият слух, че фер­мерът бил нар­коман, който лъжел и по никакъв начин не можел да докаже своите твър­дения. Вър­хът на глупостта беше „идеята“ на една от пар­ламен­тар­ните жур­налис­тки (срам за цялата гил­дия) да тес­т­ват с дрегер фер­мера преди заседанието на комисията, защото видите ли, той не знаел какво говори.

Е, това вече преля чашата! Защото да наречеш един здраво стъпил на земята бъл­гар­ски фер­мер нар­коман, си е чист алогизъм и реак­ция на истерични хора, които изобщо не поз­нават род­ните земеделци. Затова с право целият земедел­ски бранш вече се прис­мива на това без­силие на досега управ­ляващите да замажат дъл­боката си пок­вара.

През пос­лед­ните години няма фер­мер, който да не си е патил по един или друг повод от така наречените управ­ляващи. За кон­к­рет­ния случай със Светос­лав Илчов­ски от Кнежа няма да говорим, защото той бъде раз­с­лед­ван от прокуратурата. А и самият фер­мер увери депутатите, че има дос­татъчно доказател­с­тва, за да докаже тезата си.

И понеже Синор.бг винаги е стоял далеч от политичес­ките дебри на предиз­бор­ните кам­пании, в която очевидно нав­лизаме, поводът да отразим скан­дала „Илчов­ски“ е не тол­кова кон­к­рет­ният случай на кражба на биз­нес. Кол­кото да ви припом­ним десет­ките случаи на мъл­чание от страна на админис­т­рацията по повод без­б­рой­ните сиг­нали за кражби на биз­нес и за източ­ване на европейски сред­с­тва, за които земедел­с­ките произ­водители са ни сиг­нализирали.

Искаме да посочим само някои от тек­с­товете и интер­вютата, които сме пуб­ликували през пос­лед­ните години, свър­зани с раз­к­рития за източ­ване на сред­с­тва, без обаче по тях да има един раз­к­рит или осъден.

През април миналата година в няколко писма до земедел­с­кия минис­тър Десис­лава Танева дребни произ­водители на зелен­чуци зададоха кон­к­ретни въп­роси, свър­зани с проверки от страна на Европейс­ката служба за борба с измамите ОЛАФ, чийто резул­тат не беше обявен. В пис­мото си от 22 април градинарите пишеха след­ното: „В док­лад на ОЛАФ от 3 сеп­тем­ври 2019 г. се казва, че в Бъл­гария са установени 94 случая с нарушения в изп­лащането на евросуб­сидии, които са нанесли щети от 10 милиона евро. По-интересното е, че от страна на минис­тер­с­т­вото са пред­п­риети дейс­т­вия само по 13 случая, от които обвиняем е само един, за 9 не са взети никакви мерки, а 3 от провер­ките не са неп­рик­лючили. За останалите над 80 броя нищо не се казва. Затова ние питаме защо властта е подала само 3 сиг­нала за неред­ности към ОЛАФ? Защо..?“ Отговори на тех­ните въп­роси така и не бяха дадени.

Година преди това, през пролетта на 2019 г. биологич­ните произ­водители масово се вдиг­наха на протест срещу наг­лия натиск, упраж­нен от админис­т­рацията върху бранша заради схемите за източ­ване на еврос­ред­с­тва, в които бяха замесени сер­тифициращи организации, приб­лижени до властта.

Скан­далът изригна заради огромни полета с кориан­дър, заявени като биологични, което си беше чиста лъжа, защото под чадъра на мес­тни политически струк­тури еврос­ред­с­т­вата бяха изп­латени на мними земеделци, в резул­тат на което бюджетът на биологично земеделие беше изчер­пан. Европейс­ките одитори кон­с­татираха проб­лема и наложиха сериозни сан­к­ции на страната. И досега обаче няма нито един осъден, независимо от обещанията, дадени от пос­лед­ния кабинет „Борисов 3“.

Огромен скан­дал се завихри преди години и около така нареченото под­помагане на групите и организациите на произ­водителите по ПРСР, където реал­ните земеделци нагло бяха изх­вър­лени, защото властта беше измис­лила схемичка да даде еврос­ред­с­т­вата на кухи струк­тури, сиреч на новос­фор­мирани групи. За целта изс­мукаха от пал­ците си едни наредби с неиз­пъл­ними изис­к­вания, така че 30 млади земедел­ски произ­водители от произ­водител­ния пазар­джишки регион станаха „недопус­тими“. И с това смач­каха биз­неса на мал­кото останали произ­водители на плодове и зелен­чуци в Тракийс­кото поле.

И понеже примерите с наг­лед процъф­тяващото досегашно управ­ление са много, ще спрем дотук. В очак­ване на служеб­ното правител­с­тво, което да нап­рави по-поносим прехода между 45-то и 46-то Народно съб­рание.

Екатерина СТОИЛОВА

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Португалия се развихри преди Евро 2020

Португалия се развихри преди Евро 2020

Европейс­кият шам­пион Пор­тугалия победи Израел с 4:0 в пос­лед­ната си кон­т­рола преди началото на Евро 2020, което ще се проведе от 11 юни …

Прочети още:

Loading...

Свят

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Индия регистрира световен рекорд по брой на смъртните случаи от COVID-19 за един ден

Дания обяви вчера пос­лед­ните етапи от плана си за отмяна…

Прочети още:

Loading...