Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 114, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Оптимистични прогнози за износа на пшеница от черноморския регион

Оптимистични прогнози за износа на пшеница от черноморския регион

Меж­дународ­ният съвет по зър­ното прог­нозира в края на май, че общият екс­пор­тен потен­циал на Русия, Украйна и Казах­с­тан през след­ващата 2021/22 мар­кетин­гова година ще дос­тигне 64,4 млн.т, в срав­нение с 63,7 млн.т очак­вани за 2020/21 г. Ако прог­нозата на Съвета се пот­върди, то това ще бъде вторият по значимост резул­тат след историчес­кия връх от 67,4 млн.т, регис­т­риран през 2017/18 г.

Очак­ваното увеличение на износа от региона се дължи на оптимис­тич­ната пер­с­пек­тива за Украйна — 19,0 млн.т спрямо 17,0 млн.т — 2020/21 г. Екс­пор­т­ният потен­циал на Русия през 2021/22 г. в момента се оценява на 37,1 млн.т, което е с 1,9 млн.т по-малко в срав­нение с текущия сезон, но с 3 млн.т повече в срав­нение с пред­ход­ната 2019/20 г. Въп­реки лекото отс­тъп­ление от пиковите екс­пор­тни стой­ности, Русия през новата мар­кетин­гова година категорично пот­вър­ж­дава лидер­с­ката си позиция в светов­ната листа на най-големите дос­тав­чици на пшеница за меж­дународ­ния пазар. На втора позиция са дър­жавите от ЕС — общо 31,6 млн.н (30,0 млн.т), а на трета са САЩ с износ от около 25,0 млн.т (26,5 млн.т — 2020/21 г.

По данни на фитосанитар­ните власти (Рос­сел­хоз­над­зор) от началото на мар­кетин­говата 2020/21 г. до края на пред­ход­ната сед­мица Русия натовари за износ 36,8 млн.т пшеница, с 8 на сто повече, в срав­нение със същия период на 2019/20 г. Това количес­тво включва и дос­тав­ките в рам­ките на Мит­ничес­кия съюз. Според рус­ките анализатори износът на пшеница от Русия както се и очак­ваше се забави през май, но през юни ще се засилва след намаляване на екс­пор­т­ното мито.

Украйна от 1 юли 2020 г. до 7 юни 2021 г. екс­пор­тира общо 42,49 млн.т зър­нени храни (с 23% по-малко в срав­нение със същия период на пред­ход­ния сезон), в това число 16,03 млн. т пшеница (-21%), 21,61 млн.т царевица (-26%) и 4,15 млн.т ечемик (-17%). През пос­лед­ните две сед­мици Украйна е изнесла 410 хиляди тона пшеница, като според украин­с­ките тър­гов­ски източ­ници още 1,5 млн.т „остават свободни за износ“.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Португалия се развихри преди Евро 2020

Португалия се развихри преди Евро 2020

Европейс­кият шам­пион Пор­тугалия победи Израел с 4:0 в пос­лед­ната си кон­т­рола преди началото на Евро 2020, което ще се проведе от 11 юни …

Прочети още:

Loading...

Свят

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Индия регистрира световен рекорд по брой на смъртните случаи от COVID-19 за един ден

Дания обяви вчера пос­лед­ните етапи от плана си за отмяна…

Прочети още:

Loading...