Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 114, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Фермери горят и изхвърлят хиляди тонове вълна годишно

Фермери горят и изхвърлят хиляди тонове вълна годишно

Фермери горят и изхвърлят хиляди тонове вълна годишно

Никой в дър­жавата ни не търси решение на проб­лема, който носи финан­сови загуби на живот­новъдите и крие рис­кове от екологично бед­с­т­вие

Хиляди тонове вълна се изх­вър­лят годишно в реките и деретата у нас или се изгарят — за това алар­мират живот­новъдни организации. Никой в дър­жавата не търси решение на проб­лема, който носи финан­сови загуби на фер­мерите и крие рис­кове от екологично бед­с­т­вие, твър­дят те. Почти никой, освен пряко засег­натите, не си дава сметка за мащабите на проб­лема, казва Михаил Михай­лов от Национал­ния съюз на говедовъдите. „Въл­ната не само че не може да се продаде и да получат фер­мерите допъл­нителни доходи, а дори не може да се изх­върли от фер­мите.“ Доп­реди 34 години въл­ната е била изкупувана по 2030-50 стотинки, през пос­лед­ните две години са вземали въл­ната, без да я платят, а сега вече никой не се интересува, раз­казва Михай­лов. „Тя остава при фер­мерите, зад­ръс­т­ват се кошарите, трупат огромни количес­тва. Тази вълна им пречи. Спасяват се поединично, изх­вър­лят я в долове, дупки, реки, където и да е, само да не е във фер­мата. Става дума за 3 хиляди тона вълна годишно.“ Загубата за фер­мера идва и от раз­ходите по стригане на овцете.

Преди години не се налагало да се тър­сят нелегитимни начини за освобож­даване от въл­ната, тъй като е имало работеща тек­с­тилна промиш­леност, която е изкупувала големи количес­тва. Според Михаил Михай­лов обаче проб­лемът не е само в промиtлеността. „Овцете, които ние отг­леж­даме, които ние раз­въж­даме, те не могат да произ­веж­дат качес­т­вена вълна.“ Може да се изпол­зва въл­ната на 4050 хиляди овце, въл­ната от останалите 1 милион овце никой не я иска, поясни Михай­лов. „Тя не става за нищо и трябва да бъде по някакъв начин отс­т­ранена, изх­вър­лена.“ Всички дър­жави в Европа са на този хал, допълва Михай­лов.

Оказва се, че има начин непот­реб­ната вълна да се превърне в кон­к­ретни продукти, нап­ример в тор. „Нашите ком­шии, румън­ците, миналата година отк­риха една фаб­рика, която започна да произ­вежда тор. Торта е много хубава, защото се съх­ранява 6 месеца в поч­вата и е изк­лючително благоп­риятно да се изпол­зва в райони, в които имаме суша.“ Непот­реб­ната вълна може да намери приложение още в изолации и опаковки.

Нор­мативно в Европейс­кия съюз въл­ната е определена като отпадък. Това води до опасения дали в един момент фер­мерите няма да бъдат принудени да зап­лащат за депонирането й. Според живот­новъдите дър­жавата и бран­шовите организации трябва да потър­сят варианти за решаване на проб­лема — или да се въз­ложи на някой от науч­ните инс­титути да раз­работи идеи за приложението на въл­ната, или да се пред­види въз­мож­ност за финан­сово под­помагане на фер­мерите. „В противен случай въл­ната ще започне да ни прев­зема.“

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Португалия се развихри преди Евро 2020

Португалия се развихри преди Евро 2020

Европейс­кият шам­пион Пор­тугалия победи Израел с 4:0 в пос­лед­ната си кон­т­рола преди началото на Евро 2020, което ще се проведе от 11 юни …

Прочети още:

Loading...

Свят

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Индия регистрира световен рекорд по брой на смъртните случаи от COVID-19 за един ден

Дания обяви вчера пос­лед­ните етапи от плана си за отмяна…

Прочети още:

Loading...