След разкритията за фалшивата диплома „калинката“ Мирослава Наумова излетя от САПИ

След разкритията за фалшивата диплома „калинката“ Мирослава Наумова излетя от САПИ

Агоп Кас­парян е наз­начен за управител на „Сис­тема за агропазарна инфор­мация“ ЕООД (САПИ) до провеж­дането на кон­курс за длъж­ността, съоб­щиха от Минис­тер­с­т­вото на земеделието. Това се случи, след като досегаш­ният титуляр на дружес­т­вото Мирос­лава Наумова подаде молба за освобож­даване с мотив — здравос­ловни причини. Мол­бата й бе удов­лет­ворена от минис­търа на земеделието Христо Бозуков, допъл­ват от ведом­с­т­вото.

Дотук всичко написано звучи в реда на нещата, ако преди няколко дни сай­тът Агри.БГ не раз­кри, че дип­ломата на Мирос­лава Наумова е фал­шива и че от УНСС със специално писмо, изп­ратено до Минис­тер­с­т­вото на земеделието на 1 юни, категорично отричат да са я издавали.

Временно изпъл­няващият длъж­ността Агоп Кас­парян притежава магис­тър­ска степен по „Мак­роикономика“ пак от същото висше заведение, се посочва в прес­съоб­щението на земедел­с­кото минис­тер­с­тво. Има дъл­гогодишен опит в сферата на икономиката, финан­сите, инфор­мацион­ните тех­нологии и мар­кетинга.