Фолкпевицата Снежина Динева вече не е шеф на „Напоителни системи“

Фолкпевицата Снежина Динева вече не е шеф на „Напоителни системи“

След като от агроминис­тер­с­т­вото съоб­щиха, че „Сис­тема за агропазарна инфор­мация“ ЕООД (САПИ) има нов изпъл­нителен дирек­тор, макар и временно изпъл­няващ длъж­ността, Минис­тер­с­т­вото на земеделието пос­ледва новина, че е променен и със­тавът на Съвета на дирек­торите в „Напоителни сис­теми“ ЕАД. С протоколно решение на служеб­ния земедел­ски минис­тър са освободени Снежина Динева, Пламен Иванов и Сил­вия Русинова. На тех­ните места са наз­начени съот­ветно Димо Чоп­ков, Георги Стоянов и Ангел Ангелов. Те ще поемат кор­милото, докато се проведат кон­курси за членове на органа на управ­ление на дружес­т­вото

Наз­наченият на 25 май одит е установил неред­ности и организационни пропуски в управ­лението на дружес­т­вото, начело на което стоеше фол­к­певица. Многок­ратно в свои интер­вюта проф. Бозуков споменаваше неред­ности относно провеж­дани общес­т­вени поръчки, впис­ване на лични раз­ходи като служебни, несъб­рани вземания, дори сключени договори срещу залог от имоти в час­тна бъл­гар­ска банка, която се оказа с несигурна лик­вид­ност.