Новата власт готова да подпомогне финансово фермерката Ани от Болярово заради пропуснати ползи

Новата власт готова да подпомогне финансово фермерката Ани от Болярово заради пропуснати ползи

Ще бъдат взети пов­торни кръвни проби от живот­ните на Ана Пет­рова от град Болярово. Това стана ясно по време на среща на заместник-министъра на земеделието Крум Недел­ков със стопан­ката и ней­ните адвокати, съоб­щиха от пресофиса на ведом­с­т­вото. По време на срещата се раз­бра също, че ще бъде потър­сена въз­мож­ност за финан­сово под­помагане като вид обез­щетение заради пропус­нати ползи. „Лично съм готов да съдейс­т­вам на колегите от Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните и да вземем пробите заедно. Ще изгот­вим план за дейс­т­вие и имате пълна под­к­репа от наша страна“, заяви доц. д-р Недел­ков.

Ана Пет­рова и адвокатите й са заявили, че благодарят за организираната среща и за това, че служеб­ното правител­с­тво внася нова линия за решаването на въп­роса, който залежава от 2018 г.

Сагата започна през месец юли 2018 г., когато ветеринар­ните власти обявиха 7 огнища на чума по дреб­ните преживни животни в община Болярово, област Ямбол, и в бур­гас­кото село Кости. По тази причина бе издадена заповед за евтаназиране на живот­ните в района, където живот­новъд­с­т­вото е основен поминък на хората. Заради болестта бяха унищожени над 2000 животни. Стадото на Ана Пет­рова обаче беше опазено от доб­роволци.

Новата власт отказа да притес­нява фер­мер­ката Ани Пет­рова от Болярово и така прик­лючи както юридичес­кият казус с нея, така и въобще мега сагата с чумата в Стран­джа. През 2018 г., при масовото избиване на животни, Пет­рова прояви упор­с­тво и един­с­т­вена от стопаните не пусна евтанизиращите екипи. Стадото не само оцеля, но и се раз­м­ножи. Меж­дув­ременно обаче фер­мата на Пет­рова бе заличена от регис­т­рите, дър­жавата й стовари и други админис­т­ративни неп­рият­ности. В средата на 2020 г. стопан­с­ката спечели делото във Вър­хов­ния админис­т­ративен съд (ВАС). Ямбол­с­ката дирек­ция към БАБХ поиска отмяна на съдеб­ното решение, но сега служеб­ният земедел­ски минис­тър Христо Бозуков е нас­тоял искането да бъде оттег­лено. Според специализирания сайт “Агроновините“ късно във втор­ник пет­ч­ленен със­тав на ВАС е прек­ратил произ­вод­с­т­вото.

Пред сай­тът агроминис­търът Христо Бозуков казва, че няма законова въз­мож­ност да бъдат ком­пен­сирани соб­с­т­вениците на унищожените животни, тъй като не са обжал­вали в срок заповедите за евтаназия и зат­варянето на фер­мите. Но добавя: “Ще потър­сим въз­мож­ност за финан­сов ресурс, с който все пак потър­пев­шите да получат извес­тни ком­пен­сации“.