Олиото стана двойно по-скъпо от дизела

Олиото стана двойно по-скъпо от дизела

В много градове на дребно то достигна границата от 4 лв

В Плевен през пос­лед­ната сед­мица цената на литър слън­чог­ледово олио дос­тигна 4,15 лв на дребно в някои магазини, което е най-високата цена на мас­лото в цялата страна, сочи анализ на земедел­с­кото минис­тер­с­тво по справка на Сис­темата за агропазарна инфор­мация (САПИ). Според статис­тиката литър дизел в района се тър­гува по 2,04 лв за литър, което показва, че олиото вече е двойно по-скъпо от горивото. В големите тър­гов­ски вериги слън­чог­ледовото олио в региона се продава средно над 3,40 лв за литър, а на едро дан­ните на Дър­жав­ната комисия по стоковите борси и тър­жищата (ДКСБТ), че олиото в Плевен се продава по 2,25 лв/л, което е спад на сед­мична база с около 23%. На същата цена на дребно в мал­ките магазини олиото се продава и в Ловешко, показ­ват дан­ните.

В Тър­говище слън­чог­ледовата маз­нина също е над 4 лв за литър в мал­ките магазин­чета, а в големите се продава по средно над 3,80 лв. Около границата от 4 лв за литър се продава олиото и в столицата, Стара Загора, Хас­ково, Пер­ник, Раз­г­рад, Силис­тра, Благоев­г­рад, Раз­г­рад, Русе и други населени места. С около 2030 ст по-ниска е стой­ността на олиото в Пазар­джик, Сливен, Смолян, Шумен и др.

Сред­ната цена за магазините в страната, кал­кулирана на дребно е 3,77 лв/литър, докато на едро тя е 3,08 лв за същото количес­тво.

По прог­нози олиото трябва да стабилизира цената си до наб­лижаване на прибирането на нова реколта, но до този момент все още има време и в зависимост от климатич­ните условия, тен­ден­циите все още не са твърдо определени.