Агроминистерството започва работа върху Закон за кооперирането

Агроминистерството започва работа върху Закон за кооперирането

Започва да се работи върху Закон за кооперирането в земеделието със запад­ните варианти — фер­мер­ски кооперации, кооперативна верига, включително финан­сова такава, която дава въз­мож­ност за окруп­няване на продук­ция на друг прин­цип. Това каза замес­т­ник земедел­с­кият минис­тър Явор Гечев в Плов­див пред жур­налисти. Амбицията на служеб­ния екип е не просто да кърпи дупки, а да остави законодателни инициативи и стратегии в някои сек­тори. „Вместо да решаваме проб­лемите на парче, ще се опитаме да оставим добро нас­лед­с­тво на след­ващия кабинет, решения, а не проб­леми“, комен­тира той.

Сред по-трайните решения, които се тър­сят, са такива, които засягат розоп­роиз­водителите и преработ­вателите „Заедно с тях под­гот­вяме една по-цялостна стратегия, ще оставим пред­ложения, законодателни инициативи и промени в Закона за розите“, обясни Гечев. Тютюноп­роиз­вод­с­т­вото е друг тежък сек­тор, на който ще бъде обър­нато внимание.

За пореден път зам.-министърът на земеделието отбеляза, че ресор­ното минис­тер­с­тво е на чер­вено и е нужна спешна актуализация на бюджета. „Ние ще се справим в рам­ките на нашите ангажименти. Можем да под­гот­вим за нотификация варианти за раз­лични под­помагания там, където наис­тина са необ­ходими. Но това можем да го нап­равим в рам­ките на същес­т­вуващия бюджет. Мол­бата ми е независимо кой влезе в пар­ламента, в пър­вите 15 дена да има актуализация на бюджета“, апелира Гечев.