Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 149, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Приет е план за ползване на дивеча през 2021 година

Приет е план за ползване на дивеча през 2021 година

Лов­ният съвет към Изпъл­нител­ната аген­ция по горите е приел План за пол­з­ване на дивеча през нас­тоящия ловен сезон за дър­жав­ните лов­нос­топан­ски райони и районите, предос­тавени на лов­ните дружини, инфор­мират от земедел­с­кото минис­тер­с­тво.

Нап­равен е анализ на дан­ните за чис­леността на дивата свиня в национален мащаб. Вслед­с­т­вие на отс­т­рела и смър­т­ността от заболяването Африкан­ска чума по свинете, налага необ­ходимостта от пред­п­риемане на стратегически мерки по отношение управ­лението на запасите на този вид дивеч в бъдеще.

След дис­кусии членовете на лов­ния съвет са взели решение за национално съвещание, на което да обсъдят проб­лемите и да се раз­г­леда със­тоянието и управ­лението на дивата свиня.

Гласувано бе решение за изменение на заповедта на минис­търа на земеделието, храните и горите. Сед­мич­ните ловни излети при групов лов на дива свиня се намаляват от три на два, съг­ласно Закона за лова и опаз­ване на дивеча.

Съветът е решил да бъдат изг­радени капани за благороден елен в района на Попово с цел бъдещото раз­сел­ване на вида в части от страната, където е намаляла чис­леността му. Ще бъде сфор­мирана работна група, която да раз­г­лежда бъдещото раз­сел­ване на едрия дивеч.

Отчитането на отс­т­рела на дивеча, както и планирането на пол­з­ването да стане елек­т­ронно. Пред­ложението e било обсъдено на форум, съоб­щават инициаторите от Изпъл­нител­ната аген­ция по горите (ИАГ).

Дигитализацията ще изс­ветли лов­ната дей­ност, което ще доведе до решаване на множес­тво проб­леми, свър­зани с работата на лов­ните стопан­с­т­вата и всички, стопанис­ващи дивеча.

“Целта ни е лицата на професионалис­тите както в гор­с­ката, така и в лов­ната дей­ност да станат пуб­лични и да бъдат мул­тип­лицирани като доб­рия пример в районите, където има проб­леми“, е заявил д-р инж. Алек­сан­дър Дун­чев, изпъл­нителен дирек­тор на ИАГ.

Екс­пер­тите са обсъдили също темата за дос­тъп на всички заин­тересовани страни до гор­с­ките територии, управ­лявани от дър­жав­ните ловни стопан­с­тва. Да бъдат изгот­вени ясни и строги критерии, които да са в основата на издаването на ограничения за дос­тъп, смятат екс­пер­тите.

До 20 юли 2021 г. ще продъл­жат изпитите за придобиване на право на лов, съг­ласно Закона за лова и опаз­ване на дивеча, съоб­щават от Изпъл­нител­ната аген­ция по горите. Повече от 5 000 са кандидат-ловците след завър­шен курс на обучение и прак­тическа под­готовка. Правото на ловуване се упраж­нява от ловци, които притежават член­ска карта и билет за лов, заверени за съот­вет­ната кален­дарна година, както и раз­решително за лов.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Индийска медалистка получи бонус безплатна пица до края на живота си

Индий­ката Мирабай Чану спечели сребърен медал във вдигането на тежести при жените в кат. до 49 кг, който е един­с­т­вен за родината ѝ? до момен…

Прочети още:

Loading...

Свят

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

Потвърдени са около две дузини културни обекти, както и 1394 км железопътна линия в Иран

След няколко дни онлайн обсъж­дания Организацията на …

Прочети още:

Loading...