Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Изпратиха на Гешев 69 папки с далавери за 2.9 млрд. лева за пътищата

Изпратиха на Гешев 69 папки с далавери за 2.9 млрд. лева за пътищата

Изпратиха на Гешев 69 папки с далавери за 2.9 млрд. лева за пътищата

Регионалната министърка уволни новият шеф на АПИ за блокирани ремонти

Регионал­ният минис­тър Виолета Комитова и минис­търът на финан­сите Асен Василев сезираха глав­ния прокурор Иван Гешев за злоупот­реби в Аген­ция “Пътна инф­рас­т­рук­тура“. Причината — при одоб­рен бюджет за текущи ремонти и под­дръжка за 2021 г. в раз­мер на 382 млн. лв. АПИ е въз­ложила дей­ности на стой­ност близо 2,9 млрд. лв., като от тях 1,45 млрд. лв. са поети ангажименти през 2021 г., а 1,4 млрд. лв. — за 2022 и след­ващи години. Двамата служебни минис­три са изп­ратили в прокуратурата докумен­тацията за ремон­тите, които са били въз­ложени, без да са осигурени парите, вкл. и док­лади от шефа на дирек­ция “Под­дър­жане на път­ната инф­рас­т­рук­тура“ до УС на АПИ. В тях се съдър­жат допъл­нителни и извън­редни задания за ремонти, като се посочва, че дирек­цията не раз­полага с необ­ходимия финан­сов ресурс за обез­печаване на заданията и че се раз­чита сред­с­тва да бъдат осигурени с пос­танов­ления на МС. Тези решения нарушават Закона за пуб­лич­ните финанси (ЗПФ), указанията към него и Закона за финан­сово управ­ление и кон­т­рол в пуб­лич­ния сек­тор (ЗФУКПС), смятат двамата служебни

В сиг­нала до прокуратурата се посоч­ват случаи на значително над­х­вър­ляне на прог­ноз­ната стой­ност на договори, сключени с общес­т­вени поръчки. Според справка, предос­тавена от АПИ, УС на Аген­цията е въз­лагал допъл­нителни и извън­редни дей­ности многок­ратно над стой­ността на сключените договори, като само за 40 договора общото оскъпяване е 2.9 млрд. лв. Общо сиг­налът съдържа 61 папки с допъл­нителни и извън­редни задания, 2 папки с договори за въз­лагане на текущ ремонт и под­дръжка и 6 папки с приложения, включително опис и справки в таб­личен фор­мат.

Минис­тър Виолета Комитова уволни вчера пред­седателя на УС на Аген­ция „Пътна инф­рас­т­рук­тура“ (АПИ) Апос­тол Мин­чев, съоб­щиха от прес­цен­търа на Минис­тер­с­тво на регионал­ното раз­витие и благоус­т­ройс­т­вото (МРРБ). Мин­чев, който бе наз­начен от Комитова на мяс­тото на пред­ния шеф Георги Тер­зийски, оцеля на поста по-малко от два месеца. Малко по-късно дойде новината, че Комитова е освободила още един ръководител на АПИ — Ивайло Ден­чев, член на управител­ния съвет.

Апос­тол Мин­чев е увол­нен, защото на своя глава е решил да блокира път­ните ремонти, обяс­ниха от МРРБ. Вече бив­шият пред­седател е под­писал нареж­дане за прек­ратяване от днес, понедел­ник, на всички проекти, свър­зани с ремонти и рекон­с­т­рук­ция на репуб­ликан­ски пътища, и за изтег­ляне на тех­никата — до ново нареж­дане. Досега много фирми се оплак­ваха, че дър­жавата им пречи да работят, но най-вече чрез неп­лащане на вече извър­шени работи. А през ден минис­тър Комитова уверява, че блокирани СМР няма и че един­с­т­вените случаи на намеса на МРРБ и АПИ са там, където се работи по обекти, които нямат строителни визи.

Увол­неният шеф може би е решил да “зам­рази“ изцяло ремон­т­ните дей­ности, въз­ложени от АПИ, заради лип­сата на финан­сиране. Както вече стана извес­тно, в пос­лед­ните месеци на кабинета “Борисов“ път­ната аген­ция, раз­полагаща с бюджет за ремонти под 400 млн. лева, е пус­нала проекти на многок­ратно по-голяма стой­ност, без парите да са осигурени. Оказва се обаче, че Мин­чев е приложил двоен аршин. „Вчера имахме среща с ръковод­с­т­вото на АПИ. Те не пос­тавиха въп­роса за това, че имат намерение да извър­шат това дейс­т­вие, което по-късно раз­б­рахме от кметове. Г-н Мин­чев до петък е раз­п­латил доста пари — може би на приятели и фирми, а от понедел­ник нарежда на всички останали да спрат да работят“, обясни служеб­ният регионален минис­тър. Комитова обяви, че в петък, на 23 юли, кани на среща в МРРБ всички кметове и фирми, засег­нати от дейс­т­вията на Апос­тол Мин­чев.

В РЪЦЕТЕ НА ТЕМИДА

Регионал­ният минис­тър Виолета Комитова и минис­търът на финан­сите Асен Василев сезираха глав­ния прокурор Иван Гешев за злоупот­реби в Аген­ция “Пътна инф­рас­т­рук­тура“. Причината — при одоб­рен бюджет за текущи ремонти и под­дръжка за 2021 г. в раз­мер на 382 млн. лв. АПИ е въз­ложила дей­ности на стой­ност близо 2,9 млрд. лв., като от тях 1,45 млрд. лв. са поети ангажименти през 2021 г., а 1,4 млрд. лв. — за 2022 и след­ващи години. Двамата служебни минис­три са изп­ратили в прокуратурата докумен­тацията за ремон­тите, които са били въз­ложени, без да са осигурени парите, вкл. и док­лади от шефа на дирек­ция “Под­дър­жане на път­ната инф­рас­т­рук­тура“ до УС на АПИ. В тях се съдър­жат допъл­нителни и извън­редни задания за ремонти, като се посочва, че дирек­цията не раз­полага с необ­ходимия финан­сов ресурс за обез­печаване на заданията и че се раз­чита сред­с­тва да бъдат осигурени с пос­танов­ления на МС.

Тези решения нарушават Закона за пуб­лич­ните финанси (ЗПФ), указанията към него и Закона за финан­сово управ­ление и кон­т­рол в пуб­лич­ния сек­тор (ЗФУКПС), смятат двамата служебни

В сиг­нала до прокуратурата се посоч­ват случаи на значително над­х­вър­ляне на прог­ноз­ната стой­ност на договори, сключени с общес­т­вени поръчки. Според справка, предос­тавена от АПИ, УС на Аген­цията е въз­лагал допъл­нителни и извън­редни дей­ности многок­ратно над стой­ността на сключените договори, като само за 40 договора общото оскъпяване е 2.9 млрд. лв.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят