Страната ни седма по износ на зърно в ЕС

Страната ни седма по износ на зърно в ЕС

Бъл­гария е на седмо място по износ на зърно между страните от Европейс­кия съюз. Това сочат дан­ните на Генерал­ната дирек­ция на ЕС за земеделие и раз­витие на сел­с­ките райони (ГД „Агри“). През миналата година страната са напус­нали 1.99 млн. тона зърно, от които 1.4 млн. тона е пшеница. Страната ни е на второ място по износ на царевица с 0.36 млн. тона, като пред са са само север­ните ни съседите , но със значително по-голямо количес­тво — 1.96 млн. тона. Всъщ­ност Румъния е вторият по големина износител на зърно в Европейс­кия съюз и държи 1-вото място по износ на царевица през пазар­ната 20202021 година, прик­лючила на 30 юни. Официал­ните данни показ­ват, че от там са излезли 3,17 милиона тона пшеница, 1,96 милиона тона царевица и 1,06 милиона тона ечемик.

Лидер по екс­порт на зърно е Фран­ция, която е изнесла почти два пъти повече от Румъния, над 11,3 милиона тона, с пазарен дял от над 28%.

Най-големите вносители от ЕС бяха Йор­дания, Саудит­ска Арабия и Ливан. В същото време обаче, европейс­ката зър­нена индус­т­рия предуп­реж­дава, че ЕС може да стане нетен вносител поради много амбициозни климатични цели.