Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 149, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Общо 67 схеми и мерки ще се прилагат у нас с новата ОСП

Общо 67 схеми и мерки ще се прилагат у нас с новата ОСП

Общо 67 схеми и мерки ще се прилагат у нас с новата ОСП

Земедел­с­ките произ­водители ще имат въз­мож­ност да получат под­к­репа по 67 схеми и мерки в областта на дирек­т­ните плащания, раз­витие на сел­с­ките райони и сек­тор­ните интер­вен­ции в новата Обща сел­с­кос­топан­ска политика (ОСП). Това каза зам.-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев по време на видеокон­ферен­тна среща с Европейс­ката комисия и ГД „Земеделие и раз­витие на сел­с­ките райони“, на тема „Нап­редък по раз­работ­ването на Стратегичес­кия план на Бъл­гария — дирек­тни плащания и раз­витие на сел­с­ките райони“. Той поясни, че до нас­тоящия момент са проведени 13 заседания на Тематич­ната работна група, на които на заин­тересованите страни са пред­с­тавени и обсъдени интер­вен­цион­ната стратегия.

Голяма част от интер­вен­циите са пов­торно обсъдени след взимане пред­вид на пос­тъпилите становища и бележки. „Нор­матив­ната уредба, която ще рег­ламен­тира бъдещата ОСП се очаква да бъде приета от Европейс­кия пар­ламента и Съвета в пос­лед­ното тримесечие на тази година“ отбеляза земедел­с­кият зам.-министър, цитиран от пресофиса на аграр­ното минис­тер­с­тво. „Основ­ното под­помагане на доходите за устой­чивост ще бъде приоритетна схема за дирек­тни плащания от 2023 г. Целта е да се гаран­тира минимално рав­нище на под­помагане на сел­с­кос­топан­с­ките доходи за всички активни земедел­ски стопани“, разясни Събев. По думите му, раз­работените интер­вен­ции ще стимулират прилагането на сел­с­кос­топан­ски прак­тики, които са благоп­риятни за климата и окол­ната среда и за по-добро насоч­ване на под­помагането за малки, средни и млади земедел­ски стопани.

Той под­черта, че пред­вид увеличението на бюджета за екологизация от 20 на 25% съг­ласно пос­тиг­натото пред­варително споразумение, пред­с­тои прецизиране на интер­вен­циите за екос­хеми по Първи стълб. „След пос­тиг­натото пред­варително споразумение по отношение на насоч­ването на плащанията към малки и средни земедел­ски стопани, работим върху приоритетизиране на пот­реб­нос­тите и определяне на необ­ходимото ниво на под­к­репата, както и върху изчис­ляване на ефекта от прераз­п­ределяне на плащанията, съоб­разно национал­ните специфики и струк­турата на стопан­с­т­вата“, уточни Събев. Той поясни, че резул­татите и изводите от този анализ ще дадат необ­ходимата инфор­мация за вземане на национално решение за приложимия под­ход при прераз­п­ределяне на плащанията за прилагането на 10% прераз­п­ределително плащане или въз­мож­ността за дерогация.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Индийска медалистка получи бонус безплатна пица до края на живота си

Индий­ката Мирабай Чану спечели сребърен медал във вдигането на тежести при жените в кат. до 49 кг, който е един­с­т­вен за родината ѝ? до момен…

Прочети още:

Loading...

Свят

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

Потвърдени са около две дузини културни обекти, както и 1394 км железопътна линия в Иран

След няколко дни онлайн обсъж­дания Организацията на …

Прочети още:

Loading...