Общо 67 схеми и мерки ще се прилагат у нас с новата ОСП

Общо 67 схеми и мерки ще се прилагат у нас с новата ОСП

Земедел­с­ките произ­водители ще имат въз­мож­ност да получат под­к­репа по 67 схеми и мерки в областта на дирек­т­ните плащания, раз­витие на сел­с­ките райони и сек­тор­ните интер­вен­ции в новата Обща сел­с­кос­топан­ска политика (ОСП). Това каза зам.-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев по време на видеокон­ферен­тна среща с Европейс­ката комисия и ГД „Земеделие и раз­витие на сел­с­ките райони“, на тема „Нап­редък по раз­работ­ването на Стратегичес­кия план на Бъл­гария — дирек­тни плащания и раз­витие на сел­с­ките райони“. Той поясни, че до нас­тоящия момент са проведени 13 заседания на Тематич­ната работна група, на които на заин­тересованите страни са пред­с­тавени и обсъдени интер­вен­цион­ната стратегия.

Голяма част от интер­вен­циите са пов­торно обсъдени след взимане пред­вид на пос­тъпилите становища и бележки. „Нор­матив­ната уредба, която ще рег­ламен­тира бъдещата ОСП се очаква да бъде приета от Европейс­кия пар­ламента и Съвета в пос­лед­ното тримесечие на тази година“ отбеляза земедел­с­кият зам.-министър, цитиран от пресофиса на аграр­ното минис­тер­с­тво. „Основ­ното под­помагане на доходите за устой­чивост ще бъде приоритетна схема за дирек­тни плащания от 2023 г. Целта е да се гаран­тира минимално рав­нище на под­помагане на сел­с­кос­топан­с­ките доходи за всички активни земедел­ски стопани“, разясни Събев. По думите му, раз­работените интер­вен­ции ще стимулират прилагането на сел­с­кос­топан­ски прак­тики, които са благоп­риятни за климата и окол­ната среда и за по-добро насоч­ване на под­помагането за малки, средни и млади земедел­ски стопани.

Той под­черта, че пред­вид увеличението на бюджета за екологизация от 20 на 25% съг­ласно пос­тиг­натото пред­варително споразумение, пред­с­тои прецизиране на интер­вен­циите за екос­хеми по Първи стълб. „След пос­тиг­натото пред­варително споразумение по отношение на насоч­ването на плащанията към малки и средни земедел­ски стопани, работим върху приоритетизиране на пот­реб­нос­тите и определяне на необ­ходимото ниво на под­к­репата, както и върху изчис­ляване на ефекта от прераз­п­ределяне на плащанията, съоб­разно национал­ните специфики и струк­турата на стопан­с­т­вата“, уточни Събев. Той поясни, че резул­татите и изводите от този анализ ще дадат необ­ходимата инфор­мация за вземане на национално решение за приложимия под­ход при прераз­п­ределяне на плащанията за прилагането на 10% прераз­п­ределително плащане или въз­мож­ността за дерогация.