Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 184, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Пари за напояване ще чакаме от следващата Обща селскостопанска политика

Пари за напояване ще чакаме от следващата Обща селскостопанска политика

Пари за напояване ще чакаме от следващата Обща селскостопанска политика

Имаме реален шанс да над­г­радим напоител­ните сис­теми с европейски сред­с­тва, но в рам­ките на след­ващия период за обща сел­с­кос­топан­ска политика, където има въз­мож­ност за 80100% съфинан­сиране от ЕС за подоб­ряване и изг­раж­дане на напоител­ните сис­теми. Това каза пред БНР заместник-министърът на земеделието Георги Събев, след като във финал­ната вер­сия на национал­ния ни план за въз­с­тановяване и устой­чивост отпадна проек­тът за рехабилитация на напоител­ната инф­рас­т­рук­тура на стой­ност 847 милиона лева. На мяс­тото на проекта за напояване в плана за въз­с­тановяване е пред­виден фонд за насър­чаване на тех­нологич­ния и екологичен преход на сел­с­кото стопан­с­тво. Има механизми, по които може да се пол­зва европейско финан­сиране, увери Събев и даде пример с 24 обекта, соб­с­т­веност на „Напоителни сис­теми“, за които има 107 милиона лева одоб­рено финан­сиране, но през други механизми. Под­к­репа за напояване в Бъл­гария трябва да има, от наша страна няма никакво съм­нение, че напояването трябва да бъде бъл­гар­ски приоритет, под­черта Събев в предаването „Преди всички“. „През пос­лед­ното десетилетие в това дър­жавно дружес­тво се случиха неп­риятни неща, които не се знаят само у нас, този инфор­мация се знае и от Брюк­сел“, комен­тира той.

Според вицеп­ремиера Атанас Пеканов проек­тът за напояването не е отговарял на стан­дар­тите и изис­к­ванията на Брюк­сел и не е бил защитен екс­пер­тно. Гръц­кият план включва механизъм за подоб­ряване на напояването, като се пред­вижда да се пол­з­ват 200 милиона евро европейско финан­сиране, 25%, останалите сред­с­тва са час­тна инвес­тиция, поясни Георги Събев.

Това е поред­ното европейско късог­лед­с­тво. Това, което виж­даме, е едно сто и някол­комилионно нищо. Този план, в този му раз­мер е категорично неп­рием­лив за земедел­с­кия бранш в Бъл­гария“, заяви пред БНР Симеон Караколев от Национал­ната организация на овцевъдите и козевъдите (НОКА). „Бъл­гария не страда от напояване. Бъл­гар­с­кото сел­ско стопан­с­тво страда от много други неща.“

Големият проб­лем е, че пред­видените преди време 850 милиона извед­нъж се стопиха на 250 милиона, посочи Албена Симеонова, биоп­роиз­водител и народен пред­с­тавител в новото Народно съб­рание. „Ние питаме къде останаха останалите сред­с­тва, за нас е изк­лючително важно те да отидат в бъл­гар­с­кото село“, под­черта тя. МЗХГ зас­тава зад проекта. Окон­чател­ното раз­п­ределение на парите е дело на цен­т­рализирано звено, поясни заместник-министърът. Симеонова съобщи, че тър­сят спешна среща с вицеп­ремиера Атанас Пеканов . „Искаме си обратно парите за сел­ско стопан­с­тво“, дек­ларира още тя. По думите на Албена Симеонова всички фер­мери са много силно засег­нати.

Само Бъл­гария и Нидер­лан­дия все още не са пред­с­тавили своите национални планове, като Нидер­лан­дия дори се е отказала да учас­тва в този механизъм, стана ясно от думите на Георги Събев.

България

Икономика

Култура

Спорт

Пирин губел точки заради съдиите

Пирин губел точки заради съдиите

В предстоящите двубои ще започнем да побеждаваме, убеден е Станислав Костов

Фут­болис­тът на Пирин (Благоев­г­рад) Станис­лав Кос­тов говори пред S…

Прочети още:

Loading...

Свят

Китай е ваксинирал изцяло срещу Covid -19 над един милиард свои жители

Китай е ваксинирал изцяло срещу Covid -19 над един милиард свои жители

СЗО спря процедурата по одобрение на руската ваксина “Спутник V“

Китайс­кото правител­с­тво заяви вчера, че е вак­синирало изцяло срещу Covid –19

Прочети още:

Loading...