Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 184, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Влошената прогноза за пшеницата в САШ, Русия и Украйна вдига котировките. У нас пък-спад

Влошената прогноза за пшеницата в САШ, Русия и Украйна вдига котировките. У нас пък-спад

Влошената прогноза за пшеницата в САШ, Русия и Украйна вдига котировките. У нас пък-спад

За седмица българските купувачи понижиха предложението си за хлебна пшеница от 370 на 320 лева

През изминалия двусед­мичен период раз­витието на меж­дународ­ните зър­нени пазари се харак­теризираше с изк­лючително динамични обрати и много голям ценови диапазон. Той бе обус­ловен от засилената спекулативна актив­ност на бор­сите в Чикаго и Париж, провокирана от климатич­ния фак­тор, съоб­щава Софийска стокова борса.

До 12 юли цените на основ­ните зър­нени кул­тури след­ваха низ­ходящ ценови тренд, обус­ловен от очак­ваното увеличение на добивите от хлебно и фуражно зърно в глобален мащаб в основ­ните страни-производителки. При пшеницата в началото на юли низ­ходящият век­тор се засили под пресата на очак­ванията за увеличено пред­лагане на зърно от чер­номор­с­кия регион и преди всичко от Русия и Украйна. Меж­дув­ременно прог­ноз­ните данни за произ­вод­с­т­вото на пшеница в Русия и Украйна, излъчени в началото на месеца изг­леж­даха много оптимис­тично.

На 12.07.2021 г. обаче Минис­тер­с­т­вото на земеделието на САЩ (USDA) пуб­ликува редов­ния си месечен док­лад; за със­тоянието на глобал­ния зър­нен баланс през 2021/22 г. Актуализираните прог­нозни данни; в раз­дела за пшеницата се раз­минаха с оцен­ките на тър­гов­ците и независимите екс­перти и предиз­викаха рязка промяна в посоката на ценовото раз­витие. В новата редак­ция на глобал­ния баланс, пер­с­пек­тивата за добива от пшеница в света през 2021/22 е влошена с 2,0 млн.т, в срав­нение с юнс­ките раз­чети — от 794,4 млн.т до 792,4 млн.т. На пръв пог­лед корек­цията не е значима, тъй като дори в редуциран вид този обем на светов­ното произ­вод­с­тво означава увеличение с рес­пек­тиращите 16,6 млн.т спрямо пред­ход­ната 2020/21 мар­кетин­гова година. Изненадата обаче е във влошените прог­нозни показатели на САЩ, втори по значимост дос­тав­чик на пшеница за светов­ния пазар. Прог­нозата за Щатите е влошена в срав­нение с дан­ните отп­реди един месец с 4,2 млн.т, от 51,7 млн.т до 47,5 млн.т, а това е дори с 2,2 млн.т по-малко от ожънатото през 2020 година. Екс­пер­тите отбеляз­ват влошените параметри за новите реколти и в Русия и в Казах­с­тан.

През изминалата сед­мица цените на зър­нените кон­т­ракти по светов­ните бор­сови пазари продъл­жиха да се покач­ват. Пшеницата в САЩ пос­къпна с 9.00 долара до 272.00 щ.д./тон, тази във Фран­ция се покачи с 5.00 евро до 215.00 евро/тон, а цените и в Украйна и в Русия, се повишиха със 17.00 и 12.00 долара до съот­вет­ните 245.00 и 242.00 щ.д./тон. При царевицата в САЩ, цената се въз­с­танови с 3.00 долара до 282.00 щ.д./тон, а в Украйна спадна с 2.00 долара до 275.00 щ.д./тон. Цената на ечемика във Фран­ция се повиши с 8.00 евро до 208.00 евро/тон, а в Украйна се понижи с 1.00 долар до 217.00 щ.д./тон. Цената на рапицата в Европейс­кия съюз /Еuronext/ се понижи с 19.00 евро до 529.00 евро/тон.

В под­к­ръг „Зърно“ на Софийска стокова борса АД тър­гов­ците не бяха много активни. Появиха котировки за хлебна пшеница съот­ветно купува на 320.00 лв./тон и продава на 350.00 лв./тон. През миналата сед­мица цената на купувачите бе 370 лева/тон или с 50 лева по-висока. При фураж­ната пшеница пред­лагането е на 330.00 лв./тон, купувачите котираха на 310.00 лв./тон, При фураж­ния ечемик анон­сите за тър­сене са на 300.00320.00 лв./тон, продавачите котираха цена от 330.00340.00 лв./тон. Всички цени са без ДДС.

България

Икономика

Култура

Спорт

Пирин губел точки заради съдиите

Пирин губел точки заради съдиите

В предстоящите двубои ще започнем да побеждаваме, убеден е Станислав Костов

Фут­болис­тът на Пирин (Благоев­г­рад) Станис­лав Кос­тов говори пред S…

Прочети още:

Loading...

Свят

Китай е ваксинирал изцяло срещу Covid -19 над един милиард свои жители

Китай е ваксинирал изцяло срещу Covid -19 над един милиард свои жители

СЗО спря процедурата по одобрение на руската ваксина “Спутник V“

Китайс­кото правител­с­тво заяви вчера, че е вак­синирало изцяло срещу Covid –19

Прочети още:

Loading...