Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 157, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Актуализацията на бюджета залага до края на годината инфлация от 2%, два милиарда лева допълнително постъпления и милиард и 800 милиона разхо

Актуализацията на бюджета залага до края на годината инфлация от 2%, два милиарда лева допълнително постъпления и милиард и 800 милиона разхо

Актуализацията на бюджета залага до края на годината инфлация от 2%, два милиарда лева допълнително постъпления и милиард и 800 милиона разхо

Служеб­ният кабинет ще раз­г­леда на извън­редно заседание актуализацията на дър­жав­ния бюджет. Това обяви от пар­ламен­тар­ната трибуна служеб­ният премиер Стефан Янев, който док­ладва за финан­совото със­тояние на страната ни по искане на БСП. Янев припомни, че новият вариант на ключовите финан­сови закони — дър­жав­ният бюджет и бюджетите на Дър­жав­ното общес­т­вено осигуряване и на Здрав­ната каса — вече са одоб­рени от социал­ните пар­т­ньори. Проек­тът пред­вижда събираемост с около 2 милиарда лева повече, както и допъл­нителни раз­ходи в раз­мер на един 1,8 милиарда лева.

На въп­рос на „Има такъв народ“ дали служеб­ният кабинет е кон­сул­тирал проекта с определени политически сили, за да се заложат сред­с­тва за избори „2 в 1“, Янев отговори: „В пред­ложението за актуализация на бюджета са заложени дос­татъчно пари, които да осигурят и двата въз­можни сценарии за провеж­дане на избори. Моля, не влагайте политически кон­текст, че в актуализацията на бюджета се залага един или друг сценарий затова, защото актуализацията на бюджета, която ще гласува днес правител­с­т­вото, е просто едно пред­ложение, а ваша работа в пар­ламента е да решите как точно ще се случи тази актуализация след съот­вет­ния дебат“. Около 250 милиона лева вече са раз­дадени на биз­неса през тър­гов­с­ките банки по схемата за под­помагане на Фонда на фон­довете, съобщи още Стефан Янев. По думите му биз­несът, който иска да се раз­вива, раз­чита и на заеми, как­вито пред­с­тавя тази схема, а не само на гран­тове.

Инф­лацията трябва да се наб­людава много внимателно, за да не се наложи нова актуализация на бюджета, заяви Янев. По думите в Европа има извес­тно повишаване цените заради енер­гий­ните носители и като ефект от Брек­зит: „Вече тър­говията с Великоб­ритания до извес­тна степен е в нор­мите на някогаш­ната европейска прак­тика на без­митен внос, но вече има и нови елементи, елементи на допъл­нителни мита и такси“.

Въвеж­дането на еврото в Бъл­гария трябва да се случи при въз­ходяща икономическа тен­ден­ция, каза още по време на изс­луш­ването си Стефан Янев. „Ако обаче е негативен трен­дът и бъл­гар­с­ката икономика е в рецесия, трябва да мис­лим много сериозно. Това е раз­ков­ничето, което мисля, че трябва да се чуе в тази зала и да го имате всички пред­вид, когато дойде за тези решения“.

В проекта на актуализация на бюджета е заложено тази година в страната ни да има инф­лация от 2%. Два милиарда лева допъл­нително пос­тъп­ления се очак­ват в хаз­ната, а милиард и 800 милиона от тях са заложени като раз­ходи — най-вече за осъв­ременяване на пен­сиите и за обез­печаване на мерки за под­помагане на биз­неса при нова вълна от коронавирус, пише в проекта на актуализация на финан­совата рамка.

България

Икономика

Култура

Спорт

Саша Илич посочи 6 ключа към успеха срещу “Базел“

Саша Илич посочи 6 ключа към успеха срещу “Базел“

“Съперникът ни е в криза на резултатите, но не и на играта“, посочи треньорът на “ЦСКА-София“

Шест важни фак­тора могат да донесат победата на…

Прочети още:

Loading...

Свят