Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 187, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) ГЕРБ забавил половин милиард субсидии за фермерите

ГЕРБ забавил половин милиард субсидии за фермерите

ГЕРБ забавил половин милиард субсидии за фермерите

Фонд „Земеделие“ обещава да се обърне към проблемите на малките и средни земеделци

Над половин милиард лева са били забавените плащания към земедел­ски стопани от страна на Дър­жавен фонд “Земеделие“. Тези данни бяха изнесени на брифинг на ръковод­с­т­вото на Дър­жавен фонд “Земеделие“. За пос­лед­ните 3 месеца по прог­рамата за раз­витие на сел­с­ките райони са изп­латени над 114 милиона лева. В този период са под­писани и 181 договора с договорена суб­сидия от 63 милиона, каза шефът на ДФЗ Борис Михай­лов.

От инс­титуцията са категорични, че ще бъдат без­ком­п­ромисни към случаите на коруп­ция от страна на техни служители към земедел­ски стопани. И призовават — ощетените земеделци да се обър­нат към полицията, прокуратурата, както и към админис­т­рацията на фонд “Земеделие“.

Над 2000 фер­мери са били засег­нати от забавянето на изп­лащането на сумите по проек­тите, а парите, които са чакали, са били в раз­мер на половин милиард лева, каза пред News.bg заместник-директорът на ДФЗ Боряна Алек­сова. Смятаме, че те са добри, получаваме обратна инфор­мация, че новите мерки работят, изрази удов­лет­вореност още тя.

От началото на юни досега са проверени и обработени 650 сиг­нала на земедел­ски произ­водители. Някои от сиг­налите се предос­тавени на ком­петен­т­ните органи за раз­с­лед­ване, съобщи още Борис Михай­лов. На горещите телефонни линии бенефициенти се жал­ват най-често за забавяне на решения за одоб­рение на проекти, както и за отказ на служителите да отговарят на техни запит­вания. „Засилихме провер­ките на място от дирек­ция “Тех­нически инс­пек­торат“ на ДФЗ6 273 теренни проверки на бенефициенти за три месеца. Инициирахме т.нар. ad-hoc проверки — изненад­ваща проверка на служителите, които осъщес­т­вяват теренна проверка на място на земедел­ски произ­водител“, допълни Михай­лов. Амбицията е всички забавени проекти да бъдат финализирани в рам­ките на 2021 г.

Това, което правим и под­гот­вяме, го правим за дреб­ния и сред­ния фер­мер, но това ще го видите във времето. Нашите служители ще станат техни служители. Ще обяс­ним на хората да идват и да питат“, заяви още Михай­лов. По думите му в земеделието се наливат много пари по европ­рог­рамите, но резул­татът е трагичен, тъй като е сбър­кана самата философия на Фонда. „В процеса на работа ще променим нещата в посока към сред­ните и дреб­ните земеделци. Едрите притежават адвокати, счетоводители и не би тряб­вало да се оплак­ват и към тях нямаме забележки. За нас е по-важно да помог­нем на дреб­ния и сред­ния стопанин, да бъдем негови служители, а не той на нас. Обръщаме цялата философия наоб­ратно“, обеща изпъл­нител­ният дирек­тор на ДФЗ.

България

Икономика

Култура

Кенет Брана отличен с голямата награда в Торонто

Британ­с­кият филм “Бел­фаст“ спечели голямата наг­рада на 46-ия Меж­дународен фил­мов фес­тивал в Торонто.

Биог­рафична драма на британ­с­кия режисьор…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Кристиано Роналдо счупи пореден рекорд

Кристиано Роналдо счупи пореден рекорд

Нападателят на Ман­чес­тър Юнай­тед Крис­тиано Роналдо пос­тави нов рекорд. Пор­тугал­с­ката фут­болна звезда подобри пос­тижението на Златан Ибрахимо…

Прочети още:

Loading...

Свят