Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 187, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Цветан Филев за тютюна: Ниските добиви са за сметка на по-високото качество

Цветан Филев за тютюна: Ниските добиви са за сметка на по-високото качество

Цветан Филев за тютюна: Ниските добиви са за сметка на по-високото качество

По-малко са рекол­тираните площи с тютюн тази година при всички сор­тови групи. Произ­вод­с­т­вото на Ориен­тал­ски тютюн е с 8,2% под миналогодиш­ното, а за тип „Вир­джиния“ намалението е с 31,7% поради редуциране както на площите, така и на сред­ния добив. Стопаните обаче очак­ват високо качес­тво на продук­цията. Към началото на сеп­тем­ври съб­раният тютюн тип „Бър­лей“ е с 30,6% повече на годишна база, като увеличената продук­тив­ност на единица площ неут­рализира негатив­ния ефект от намалението на площите, сочат пос­ледни оперативни данни на земедел­с­кото минис­тер­с­тво. „Прак­тиката показва, че при сухо лято и нисък добив от декар качес­т­вото на тютюна е уникално. Или с други думи — нис­ките добиви са за сметка на по-високото качес­тво“, комен­тира Цветан Филев, пред­седател на Национал­ната асоциация на тютюноп­роиз­водителите в Бъл­гария (НАТ-2010) пред БНР. Според него причините за по-малкото количес­тво очак­вана реколта тази година са основно две — сухото лято и нежеланието на хората да се занимават с отг­леж­дането на тютюн заради трудоем­костта на поминъка. Прог­нозите му са, че от двете сор­тови ориен­тал­ски групи ще бъдат приб­рани общо около 5 хиляди тона тютюн, а от двете едролис­тни сор­тови групи — „Бър­лей“ и „Вир­жиния“, около 2 хиляди тона.

Бран­шовият пред­с­тавител комен­тира и пред­ложението на страната ни преход­ната национална помощ да бъде удъл­жена до 2027 г. с нов референ­тен период. „Заради европейс­ките пазар­лъци за новата ОСП след 2020 г. ние пос­тиг­нахме да има две преходни години до 2023 г., както и фун­к­циониране на всички финан­сови схеми и инс­т­рументи със сегаш­ните условия“, заявява Филев. Тепърва пред­с­тоят политичес­ките преговори за това, какво ще се случва след 2023 г. „Очаква се пред­ложението на Бъл­гария да бъде прието или по време на Словен­с­кото пред­седател­с­тво до края на тази кален­дарна година, или в началото на 2022 г. Тогава се очаква да бъде готов и рег­ламен­тът за сек­тор “Тютюн“ с всич­ките му параметри“, пояс­нява Цветан Филев и обръща внимание, че само регис­т­рираните в Регис­търа на тютюноп­роиз­водителите стопани ще имат право да получат такава помощ.

България

Икономика

Култура

Кенет Брана отличен с голямата награда в Торонто

Британ­с­кият филм “Бел­фаст“ спечели голямата наг­рада на 46-ия Меж­дународен фил­мов фес­тивал в Торонто.

Биог­рафична драма на британ­с­кия режисьор…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Кристиано Роналдо счупи пореден рекорд

Кристиано Роналдо счупи пореден рекорд

Нападателят на Ман­чес­тър Юнай­тед Крис­тиано Роналдо пос­тави нов рекорд. Пор­тугал­с­ката фут­болна звезда подобри пос­тижението на Златан Ибрахимо…

Прочети още:

Loading...

Свят