Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 214, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Борис Михайлов е най-богат сред управляващите в земеделието

Борис Михайлов е най-богат сред управляващите в земеделието

Борис Михайлов е най-богат сред управляващите в земеделието

Най-състоятелният сред хората, наз­начени да управ­ляват дър­жав­ните струк­тури в земеделието, е изпъл­нител­ният дирек­тор на ДФ „Земеделие“- Раз­п­лащателна аген­ция Борис Михай­лов. Това се вижда от попъл­нената от него дек­ларация, качена на сайта на КПКОНПИ (Комисия за противодейс­т­вие на коруп­цията и отнемане на незаконно придобитото имущество).Той един­с­т­вен е обявил учас­тие на светов­ния бор­сов пазар на акции, в който е вложил над 1 млн. лв. предимно в крип­товалути.

Обявил е още 17 бан­кови депозити в лева, евро, долари и британ­ски паунди, от които най-големият е със 193 632 евро, а най-малкият с 9 лева. Раз­полага с налични парични сред­с­тва в раз­мер на 700 хил. лв.

Борис Михай­лов, който зае поста във ДФ“Земеделие“ на 10 юни 2021 г., притежава магис­тър­ски степени по икономика и право. Също така има завър­шен курс по мени­дж­мънт в САЩ, както и квалификационни кур­сове в областта на приватизацията, приватизацион­ните фон­дове, стоковите, фон­довите и валут­ните борси. Работил е като ревизор в Минис­тер­с­т­вото на финан­сите, управител на кон­сул­тан­т­ска фирма в областта на финан­сите и правото, както и като адвокат по данъчно и наказателно право.

В дек­ларацията си е посочил още, че е 100% соб­с­т­веник на придобит през 2017 г. апар­тамент с обща площ от 206 кв. метра площ в София. Обявил е и втори апар­тамент като негов пол­з­вател и соб­с­т­веник. Той е с площ от 199 кв. м., в София е, и е вписан в графата „Чуждо нед­вижимо имущес­тво“.

Борис Михай­лов е соб­с­т­веник на два автомобила Тойота Ленд Крузер, придобити през 2015 г.

Към датата на наз­начаването му за дирек­тор на фонда е бил управител сдружение Ложа Ехнатон, е посочено в дек­ларацията на Михай­лов.

България

Икономика

Култура

Радиооркестърът ще има концерт със солиста на Кралския Концертгебау Мирослав Петков

Радиоор­кес­търът с маес­тро Марк Кадин ще има кон­церт с учас­тието на солиста на Крал­с­кия Кон­цер­т­гебау оркес­тър в Амс­тер­дам — Мирос­лав Пет­ков. …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Защитникът е поздравен от Еузебио, след като му е отнел топката с брилянтен шпагат без да го докосне

Славия ще кръсти стадиона си “Алек­сан­дър…

Прочети още:

Loading...

Свят