Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Торовите заводи спират работа заради скъпия газ

Торовите заводи спират работа заради скъпия газ

Торовите заводи спират работа заради скъпия газ

От януари 2022 г. токът за бита ще поскъпне поне с 50%, предвижда енергиен експерт

Ряз­кото пос­къп­ване на тока в Европа се дължи на новите цени на газа и при сегаш­ните стой­ности не енер­гията всяко произ­вод­с­тво в дър­жавите на Европейс­кия съюз ще стане по-скъпо, а оттам и нерен­табилно, което ще бъде пагубно за икономиките в пред­с­тоящата зима. Тази тревожна прог­ноза изрази в интервю за БиТиВи енер­гий­ният екс­перт Боян Рашев, пред­с­тавяйки момен­т­ните стой­ности на цените на елек­т­роенер­гията, пред­с­тавени от Energylive, съобщи Синор.бг. ето на тока за биз­неса е 300-процентно и ако дър­жавите не променят сис­темата на изкупуване на енер­гията от възоб­новяемите енер­гийни източ­ници (ВЕИ) чрез сваляне на въг­лерод­ните квоти, индус­т­риите няма да издър­жат. Проб­лемът е огромен и ако не се реши нав­реме, от 1 януари ще скочи и токът за домакин­с­т­вата, като е въз­можно това увеличение за Бъл­гария да бъде около 50%. Който и да е на власт, при това положение ще падне от нея, бие тревога екс­пер­тът. С изк­лючение на Полша, която има лиг­нитни въг­лища и може да замени газа като суровина за промиш­леността и вът­реш­ното пот­реб­ление на ток, всички останали дър­жави, включително и Бъл­гария, ще имат голям проб­лем с цените на тока, ако не въведат вът­решни правила, които да са в защита на род­ните пред­п­риятия, заяви и пред­седателят на УС на Бъл­гар­ска федерация на индус­т­риал­ните енер­гийни кон­суматори Кон­с­тан­тин Стаменов.

През миналата сед­мица биз­несът поиска среща със служеб­ното правител­с­тво за обсъж­дане на проб­лема, след като цените скочиха до 300 лв. на енер­гий­ната борса в ЕС. Очевидно, че дър­жава и пред­п­риемачес­тво трябва спешно да пос­тиг­нат единно решение за справяне с проб­лема. Меж­дув­ременно големите индус­т­риални пред­п­риятия като торовите заводи, които изцяло работят на газ, спряха временно работа. Още на първи август заводът за торове „Неохим” обяви спиране на работата, с очак­ването, че в края на сеп­тем­ври или началото на октом­ври тя ще бъде въз­с­тановена.

Проб­лемът ще реф­лек­тира върху целия пазар на торове, а оттам ще засегне и земедел­с­ките произ­водители, които са още в началото на есен­ната си кам­пания. Освен торовите заводи с фалити ще бъдат зап­лашени почти всички произ­вод­с­тва в страната, което е шокова ситуация за цялата икономика. В момента страната ни произ­вежда около 3 млн. мегавата елек­т­роенер­гия месечно, а изнася около 1 милион. Очевидно, че дър­жавата трябва да преос­мисли ценовата си политика спрямо род­ния биз­нес.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мени­джърът на Ман­чес­тър Юнай­тед Оле Гунар Сол­с­кяер обясни какво е казал на фут­болис­тите си на почив­ката на мача срещу Аталанта. “Чер­вените д…

Прочети още:

Loading...

Свят

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

САЩ разрешиха трета доза „Модерна“ и втора „Джонсън и Джонсън“

Расте натис­кът върху бол­ниците в Обединеното крал­с­тво. С близо 50 000 случая н…

Прочети още:

Loading...