Два института с общ проект за изследване на здравето на растенията

Два института с общ проект за изследване на здравето на растенията

Селскостопански и горски сектори, държавни контролни органи и обществени организации ще предоставят чрез Национална референтна лаборатория експертни оценки, прогнози и технологични решения за системно осигуряване на растително здраве

Тракийс­кият универ­ситет в Стара Загора съв­мес­тно с плов­див­с­кия Аграрен универ­ситет като коор­динатор и Инс­титута за гората при БАН учас­т­ват в Кон­сор­циум за изг­раж­дане на Цен­тър за диаг­нос­тика и тех­нологии за рас­тително здраве „ПЛАН­Т­ХЕЛТ”. Проек­тът е финан­сиран от образовател­ното минис­тер­с­тво по Национал­ната пътна карта за научна инф­рас­т­рук­тура — 20202027 г., като целта е да бъда от полза за земедел­ците, уточни Синор.бг. „ПЛАН­Т­ХЕЛТ” е национална науч­ноиз­с­ледовател­ска инф­рас­т­рук­тура, в която влизат диаг­нос­тична лаборатория и свър­зани научни ресурси за диаг­нос­тика, прог­нози и тех­нологии, насочени към изс­лед­ване на рас­тител­ното здраве на насаж­денията. Идеята е да се анализира и изс­ледва на съв­ременно ниво фак­торите, въз­дейс­т­ващи върху посевите по веригата почва – рас­тение – рас­тителен продукт и да осигури въз­мож­ност за тех­нологични решения за безопасни биологични продукти и фуражи за страната и Европейс­кия Съюз. Изг­раж­дане и фун­к­циониране на лабораторен диаг­нос­тичен и тех­нологичен ком­п­лекс, включ­ващ най-съвременни условия и оборуд­ване с фун­к­ционираща апаратура за ком­п­лек­сни изс­лед­вания на рас­тител­ното здраве на кул­тури и дър­весни видове — за справяне с трите основни предиз­викател­с­тва — прог­нозиране, превен­ция и защита. „ПЛАН­Т­ХЕЛТ” ще предос­тавя резул­тати от фун­дамен­тални приложни изс­лед­вания и услуги към науч­ната и образователна общ­ност в областта, чрез съз­даване на методологична рамка за ком­п­лек­сни изс­лед­вания на рас­тител­ното здраве, с отчитане на климатич­ните промени. Сел­с­кос­топан­ски и гор­ски сек­тори, дър­жавни кон­т­ролни органи и общес­т­вени организации ще предос­тавят чрез Национална референ­тна лаборатория екс­пер­тни оценки, прог­нози и тех­нологични решения за сис­темно осигуряване на рас­тително здраве, екологосъоб­разна рас­тителна защита на база DSS Decision Support System, меж­дународно сер­тифицирани (ISO) процедури за референ­тен анализ на фитопатогени, насекомни/ненасекомни вредители и мик­роор­ганизми в поч­вата и по рас­тенията и микоток­сини, инвазивни видове, количес­тва ксенобиотици (тежки метали, химични ПРЗ) и био-агенти. Пред­вижда се присъединяване към Европейски инф­рас­т­рук­тури и други европейски пар­т­ньор­ски мрежи. „ПЛАН­Т­ХЕЛТ” ще бъде интег­риран и в меж­дународни мрежи, Европейс­кия форум на храните, Европейс­ката научна и тех­нологична мрежа EUROAGRI и Sustainable Development Infrastructure in Agrifood (SDIA), съоб­щиха от Тракийс­кия универ­ситет.