Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 204, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Анализът за размера на стопанствата ще бъде готов до 1 октомври

Анализът за размера на стопанствата ще бъде готов до 1 октомври

Анализът за размера на стопанствата ще бъде готов до 1 октомври

Служебният кабинет е разработили план за интервенциите в бъдещата ОСП

През лятото заместник-министърът на земеделието Явор Гечев даде обширно интервю за Синор.бг, с което обеща до началото на сеп­тем­ври служеб­ният кабинет да прекатегоризира земедел­с­ките стопан­с­тва, така че да има ясно за точ­ния брой на мик­рос­топан­с­т­вата, мал­ките, сред­ните и големите ферми, както и мегас­т­рук­турите, за които се знае, че досега пог­лъщаха основ­ната част от дирек­т­ните плащания. Земедел­ците отдавна очак­ваха този анализ, затова и Синор.бг пов­торно попита ведом­с­т­вото защо той се бави. Един­с­т­вената кон­к­ретика в отговора, предос­тавен ни от зам. минис­тър Гечев чрез прес­цен­търа, беше, че „в края на тази сед­мица, която прик­лючва на 1 октом­ври, се очак­ват пър­вите резул­тати от анализа за струк­турата на стопан­с­т­вата по сек­тори, на база на които да прог­рамираме инс­т­румен­тите за прераз­п­ределяне на под­к­репата”. След изгот­вянето на икономичес­ките модели ще можем да нап­равим и финан­совия план по интер­вен­циите, като акцен­тът ще бъде върху под­к­репата на мал­ките и средни земедел­ски стопан­с­тва. За много мал­ките земедел­ски стопан­с­тва ще приложим интер­вен­ция за „Дребни земедел­ски стопан­с­тва”, която ще включим в Стратегичес­кия план. Резул­татите от анализа ще пред­с­тавим и на заин­тересованите страни, отговориха от ведом­с­т­вото. Зам. минис­тър Гечев съобщи още, че продъл­жава интен­зив­ната работа по Интер­вен­цион­ната стратегия, както и по изгот­вянето на Индикатор­ния и Финан­совия план за интер­вен­циите, които считаме за готови. В останалата част от отговорите си Гечев припомня, че „изгот­вянето на Стратегичес­кият план е основен акцент на работата на служеб­ното правител­с­тво. В рам­ките на неговия ман­дат бяха завър­шени преговорите по базовото законодател­с­тво и заедно с останалите европейс­ките минис­три на земеделието тряб­ваше да се вземат решения по ключови въп­роси от прилагането на политиката, включ­ващи — зелената архитек­тура и завишената екологична амбиция, прераз­п­ределянето на плащанията към малки и средни стопан­с­тва, чрез прилагането на раз­лични инс­т­рументи, в това число намаления и тавани плащанията и прилагането на социал­ната услов­ност при плащанията по Първи стълб. За да може да се определят някои важни акценти и приоритети, бяха въз­ложени и допъл­нителни анализи, резул­татите от които ще пос­лужат за вземането на национални политически решения, обяс­нява още зам. минис­търът. И припомня, че във връзка с прераз­п­ределяне на плащанията към мал­ките и средни стопан­с­тва най-напред трябва да се знае каква е струк­турата на земеделието у нас по сек­тори, за да се приложи по най-ефективния начин този инс­т­румент. Изгот­вянето на такъв анализ е свър­зан с изработ­ването на методика за определяне на струк­турата на стопан­с­т­вата и съз­даване на икономически модели, които да пос­лужат за база при сег­мен­тиране на стопан­с­т­вата и балан­сирано насоч­ване на под­к­репата при изгот­вяне на индикатор­ния и финан­совия план, които са част от Стратегичес­кия план на Бъл­гария за ОСП за периода 20232027.

България

Икономика

Loading...

Култура

Възпитаници на акад. Светлин Русев откриват изложба в Ловеч

Юбилейна изложба “Съв­ремен­ното изкус­тво. 30 години цвят и свет­лина“ се откри в Художес­т­вена галерия “Проф. Теофан Сокеров“ в Ловеч. Екс­позиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Лицензът на „сините“ виси със страшна сила, твърди шеф от „Герена“

Новият изпъл­нителен дирек­тор на Лев­ски Иво Ивко бе категоричен, че лицен­зът на “сините“ виси неп­рекъс­нато и със страшна сила и допълни, че б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия е разделена заради ковид пропуските за работещите

Засегнати са около 15 % от служителите в частния сектор и 8 % от тези в обществения сектор

Здрав­ните ковид пропуски от днес са задъл­жителни з…

Прочети още:

Loading...