Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 193, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) С европари двама братя направиха истинско наше ноу-хау – млечна ферма близо до Ихтиман

С европари двама братя направиха истинско наше ноу-хау – млечна ферма близо до Ихтиман

Фермата е създадена по мярка 4.1 от Програмата за развитие на селските райони

Вик­тор Гичев е млад, амбициозен и оперативен човек. Добре образован, с мисъл, насочена нап­ред и често „коригирана“ с „не може ли и по друг начин?“. Аргумен­тите намираме сред мотивите за наг­радите ЕВРИКА

за млад фер­мер и млад изоб­ретател и за пос­тижения в науката. Също така Гичев е носител на наг­радата на Дарик радио „40 до 40“ за 2020г. в категория биз­нес и мени­дж­мънт. Той е фер­мер от четири години и има завър­шен специализиран курс от 150 часа в сек­тор „Живот­новъд­с­тво“. Заедно с брат си Светозар, който е ветеринарен лекар и осеменител, реализират истин­ско бъл­гар­ско ноу-хау за млечна ферма. Започ­вайки от зим­ните и екс­т­рем­ните спор­тове, двамата преминават към живот­новъд­с­т­вото и в планин­с­кото село Боерица, община Ихтиман, пос­т­рояват чисто нова ферма по мярка 4.1 от ПРСР.

Пър­вите животни влизат в нея през месец октом­ври 2017 г. Отг­леж­дат чис­топороден Симен­тал, внос от Авс­т­рия. Във фер­мата на Вик­тор Гичев има 174 жен­ски животни от породата Симен­тал, избирани по родос­ловие и един бик Симен­тал. Стадото е под селек­ционен кон­т­рол от началото на 2018 г. Осеменяването е изкус­т­вено с високоп­родук­тивни бици от Авс­т­рия, Гер­мания и Фран­ция.

Гичев успява да реализира един успешен земедел­ски проект, който в пълна степен отговаря на приетите екологични и тех­нологични норми за отг­леж­дане на крави и качес­т­вото на произ­веденото мляко. Той не се отказва да прес­ледва меч­тите си. Убеден е, че не трябва да се изпол­з­ват стан­дар­тни неща, а да се работи изк­лючително спрямо района, в който отг­леж­дат живот­ните. В работата на фер­мата се включва цялото семейс­тво и пет допъл­нителни работ­ници. Продъл­жава да се въз­пол­зва от големия опит на своя дядо – ветеринарен лекар. Заедно с брат си и другите членове на семейс­т­вото дават над 100 % от енер­гията си във фер­мата и се стараят пос­тоянно да са в крак с нововъведенията в живот­новъд­с­т­вото.

Гичев е убеден, че

европ­рог­рамите дават много добро начало

и са в основата на реализацията на стой­нос­тни и високоефек­тивни проекти. Фер­мата е финан­сирана със соб­с­т­вени сред­с­тва и чрез „Прог­рама за раз­витие на сел­с­ките райони 20142020“ на ДФ Земеделие, под­мярка 4.1 -„Инвес­тиции в земедел­ски стопан­с­тва“. Суб­сидията е от 1 752 567 лв. Ръководеното от него стопан­с­тво се отличава с бърз и устой­чив темп на раз­витие. При произ­вод­с­т­вото се прилагат съв­ременни живот­новъдни прак­тики и иновативни методи. Продук­цията намира бърза и стой­нос­тна реализация. Изпол­з­вайки упоритост, съчетана с креатив­ност и трудолюбие, Вик­тор Гичев пос­тоянно се усъвър­шен­с­тва и успешно раз­вива своята дей­ност в тежки и зависими от много фак­тори отрасли, как­вито са живот­новъд­с­т­вото и млекоп­роиз­вод­с­т­вото. Фер­мата е новоиз­г­радена и започ­ната от кота нула. Отг­леж­дането на живот­ните е свободно бок­сово. Раз­полага с основен обор за дой­ните крави, който пос­ред­с­т­вом топла връзка е свър­зан с доил­ната зала – 2х8 рибена кост с елек­т­ронна сис­тема за управ­ление. Оборът е оборуд­ван с автоматична щора и пет вен­тилатора. Има изг­радени два полуот­ворени обора за отг­леж­дане на телета, юниците и сухос­той­ните крави. Обособени са 120 легла за живот­ните, оборуд­вани с автоматични четки, под­г­ряващи поилки и допъл­нителни корита.

Осигурени са 12 кв. м на животно при стан­дарт 7 кв. м. Почис­т­ването също е автоматизирано със скрепер, като торовата маса отива в приемна шахта, а оттам с помпа се отвежда към торовата лагуна. Фер­мата раз­полага със сеновал, сграда за отг­леж­дане на хид­ропонен фураж – 2 тона на ден, а така също и две силажни ями за по 850 тона. При храненето кравите са раз­делени на три групи – сухос­тойни, отелени и скоро отелени. Стопан­с­т­вото раз­полага с фуражораз­даващо ремарке, което поз­волява дозирането на храната според тег­лото на кравите.

Едно от най-важните неща е качес­т­вото на фуража

и фер­мата раз­полага със специална цис­терна, с която се наторяват мес­т­ните ниви и по този начин е мак­симално близко до природата и в значителна степен намалява раз­ходите за тран­с­пор­тиране на фуража, които иначе са по-големи от самата му цена. Амбициите на Вик­тор Гичев за в бъдеще са насочени към оборуд­ване на фер­мата с фуражна кухня. Фер­мата на Вик­тор Гичев обработва 450 дка арен­дована земя, като основ­ната идея е да си произ­веж­дат сами грубите фуражи. Доил­ната зала във фер­мата е автоматизирана, включително за почис­т­ване и дезин­фек­ция. Вакуум сис­тема отвежда млякото дирек­тно в охладителен млечен танк за съх­ранение. Сред­ната млеч­ност на стадото над­вишава 8 200 литра, като сред­ния дневен млеконадой варира между 2628 литра. Общата продук­ция, реализирана през 2020 г. е в раз­мер на 400 хил. лв. Млякото продават на ман­дра в района на гр. Кар­лово, която търси качес­т­вена продук­ция, на цена малко над сред­ната за Бъл­гария.

Вложени са много сред­с­тва и усилия

и това си личи още на пръв пог­лед. Кон­цен­т­рирали сме се в отг­леж­дането на животни за мляко, което е сериозно предиз­викател­с­тво у нас, твър­дят соб­с­т­вениците. Сер­тифициране на млякото от екологично чисти стопан­с­тва с чис­топородни животни няма и то се продава на цената на това от ферми, които бъл­ват без никакъв кон­т­рол огромни количес­тва за сметка на качес­т­вото. Получаваме съдейс­т­вие и редовни посещения от Национална асоциация за раз­въж­дане на породите Мон­белиард и Симен­тал, а и това е един­с­т­веният път за кан­дидат­с­т­ване за суб­сидии. За раз­лика от другите асоциации, НАРМС предос­тавя инфор­мация и има много по-силна обвър­заност с членовете си.

България

Икономика

Loading...

Култура

17 -то издание на фестивала „Малешево пее и танцува“

Повече от две хиляди учас­т­ници от страната и чуж­бина излизат на сцената на седем­надесетото издание на „Малешево пее и тан­цува“, каза за БТА

Прочети още:

Loading...

Спорт

Наш борец за седми път на световния връх

Наш борец за седми път на световния връх

България до момента с пет медала от първенството на планетата за ветерани

Ремзи Осман стана световен шам­пион за ветерани за седми път. На пър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Спецчастите на Киев под ръководството на британци готвят щурм на Запорожката АЕЦ

Рус­кото минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи заяви вчера, че е не…

Прочети още:

Loading...