Финансовият министър попари надеждите на лозарите за нови компенсации

Финансовият министър попари надеждите на лозарите за нови компенсации

На 20 октом­ври пред­с­тавители на две от бран­шовите организации в сек­тора на лозар­с­т­вото — Бъл­гар­ска асоциация Биоп­родукти /БАБ/ и Национал­ното сдружение на бъл­гар­с­ките лозари, са се срещ­нали със служеб­ните минис­три на финан­сите Валери Бел­чев и на земеделието Христо Бозуков. Поводът е задъл­бочаващата се криза в лозаро-винарския сек­тор в Бъл­гария, съоб­щиха от БАБ. От няколко сед­мици лозарите в страната алар­мират за огром­ните проб­леми с нис­ката изкупна цена на гроз­дето, което е в протитовес с нарас­т­ващити произ­вод­с­т­вени раз­ходи на фер­мерите. Всичко това обрича този стратегически за икономиката сек­тор на дъл­бока криза, водеща до сък­ращаване на пер­сонал и зак­риване на фирми, се посочва в прес­съоб­щението до медиите.

В срещата с двамата минис­три ръковод­с­т­вата на двете организации са нас­тояли за ком­пен­саторни механизми за сек­тор „Лозар­с­тво“ и за ясни и кон­к­ретни ангажименти от страна на дър­жав­ните инс­титуции, които биха помог­нали за раз­витието на сек­тора като стратегически поминък, съз­даващ добавена стой­ност и много работни места. Над 200 000 души зависят от гроз­доп­роиз­вод­с­т­вото, а 25 000 са пряко заетите.

Земедел­с­кият минис­тър Христо Бозуков и зам-министър Явор Гечев са запоз­нали двете асоциации със стратегически план за раз­витие на лозар­с­т­вото в Бъл­гария, както и че по Ковид мяр­ката лозарите ще получат по 17 лева на декар за 2021 г.

Пред­с­тавителите на двете асоциации от своя страна са нас­тояли и за промяна в закона за виното. Финан­совият минис­тър Валери Бел­чев от своя страна е изразил съп­ричас­т­ност към проб­лемите на бъл­гар­с­ките лозари, но не е дал надежди за допъл­нително ком­пен­сиране на загубите на лозарите през тази година.