Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 102, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Влошаването на качеството на хранене отново ще ни нареди на първо място в ЕС по сърдечно-съдови заболявания и свързани с храненето болести

Задъл­бочава се опасна тен­ден­ция заради високите цени на храните. Спадането на раз­нооб­разието на храни в пот­ребител­с­ката кош­ница води до пред­почитането на храни с по-ниски цени.“, комен­тира доц. Десис­лава Димит­рова от Инс­титута по биораз­нооб­разие и екосис­темни изс­лед­вания при БАН, в ефира на Блум­бър­гТВ. „Качес­т­вените храни не са евтини. Въз­мож­ността да се пос­тигне ниска цена на храната е резул­тат на земеделието или от нес­п­равед­ливо зап­лащане на произ­водителите на тези храни.“ Според нея влошаването на качес­т­вото на хранене води в дъл­гос­рочен план до това отново да сме първи в ЕС по сърдечно-съдови заболявания и свър­зани с храненето болести. Бъл­гаринът в пос­лед­ните години не кон­сумира дос­татъчно плодове и зелен­чуци. Имаме малко национално произ­вод­с­тво, но произ­веденото не стига до пазара.

Пазарът показва, че цените на храните все повече се повишават. Причините за по-високите цени на храните по света и в Бъл­гария са ком­п­лек­сни. Бъл­гария не е автономна дър­жава по отношение на храните и няма как да не отразява светов­ните тен­ден­ции. По отношения на храните, ние раз­читаме много повече на внос, а това съз­дава допъл­нителни труд­ности, допълни още доц. Димит­рова.

Светов­ните цени на храните са се покачили за втори пореден месец през сеп­тем­ври и са дос­тиг­нали 10-годишен връх, стимулирани от пос­къп­ването на зър­нените кул­тури и рас­тител­ните масла, съобщи нас­коро организацията по прех­рана и зeмеделие към ООН. Индек­сът на цените на храните на ФАО, който прос­ледява меж­дународ­ните цени на най-търгуваните хранителни стоки, дос­тигна 130 пун­кта миналия месец. Това е най-високата стой­ност от сеп­тем­ври 2011 г. — на годишна база цените са се повишили с близо 33%.

Според нея повишаването на цените на стоките с кризата в резул­тат на пан­демията от коронавируса, както и локал­ните фак­тори. Дори рекол­тите на някои от зър­нените кул­тури като пшеницата през годината да са добри и рекор­дни, цените вероятно се повишават, защото суровината се изнася.

В света най-засегнатите общ­ности са тези, които зависят от индус­т­риално произ­ведената храна, комен­тира още доц. Димит­рова. Те нямат свободата да избират храна и се купува това, което им се пред­лага, на съот­вет­ните цени. Небалан­сираното раз­витие на индус­т­риал­ното произ­вод­с­тво на храни и небалан­сираното му раз­п­ределение е една от причините за пос­къп­ването на цените на храната, категорична бе доц. Десис­лава Димит­рова.

България

Икономика

Спорт

Гриша Ганчев: Стадионът беше разменна монета, но предишните управници ми намазаха ските

Гриша Ганчев: Стадионът беше разменна монета, но предишните управници ми намазаха ските

Без модерна база клубът е обречен , твърди собственикът на ЦСКА

От ЦСКА пуб­ликуваха пъл­ното видео със соб­с­т­веника на клуба Гриша Ган­чев, койт…

Прочети още:

Loading...

Свят

Триковете на САЩ в Азия удариха на камък

В международната общност няма място за провокации чрез искането за участие на Тайван в Световната здравна асамблея, заявиха от Радио „Китай”...

Прочети още:

Loading...