Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 234, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Данъчните разкрили ДДС-нарушение с фиктивен износ на месо

Данъчните разкрили ДДС-нарушение с фиктивен износ на месо

Данъчните разкрили ДДС-нарушение с фиктивен износ на месо

Опит за извър­ш­ване на фик­тивна вът­реш­нооб­щ­нос­тна дос­тавка на над 20 тона месо са предот­в­ратили екс­перти от Главна дирек­ция „Фис­кален кон­т­рол“ към Национал­ната аген­ция по приходите (НАП). Нарушението е засечено при проверка, извър­шена със съдейс­т­вието на Меж­дуведом­с­т­вения коор­динационен цен­тър за противодейс­т­вие на кон­т­рабан­дата и кон­т­рол на движението на рис­кови стоки и товари, съоб­щиха от аген­цията към Минис­тер­с­т­вото на финан­сите. Провер­ката е стар­тирала на 25 октом­ври, когато товарен автомобил се е явил за преминаване на ГКПП Кулата. Водачът на тран­с­пор­т­ното сред­с­тво е дек­ларирал пред приход­ните инс­пек­тори, че превозва 32 палета с пилешко и свин­ско месо от бъл­гар­ско тър­гов­ско дружес­тво, като стоката е пред­наз­начена за фирма в Гър­ция.

При физичес­кия оглед на камиона и докумен­тите, съп­ровож­дащи стоката, обаче служителите на фис­кал­ния пункт са отк­рили голямо количес­тво бутилки с минерална вода и само 2 реда кашони с месо, наредени в пред­ната част откъм вратата на камиона. При вът­реоб­щ­нос­т­ната дос­тавка на фир­мата не се начис­лява ДДС за стоката. След като месото не е изнесено, това означава, че реално с дек­ларираното количес­тво месо фир­мата е укрила приходи и ДДС от продаж­бата му в Бъл­гария, пояс­ниха от НАП. От ведом­с­т­вото не съоб­щават дали провер­ката е изб­рана на случаен прин­цип или е извър­шена по сиг­нал.

Незабавно е уведомен Коор­динацион­ния цен­тър в ГДБОП, откъдето е осигурено присъс­т­вие на полицейски служители от Районно управ­ление на МВР — Пет­рич. На нарушителя е образувано досъдебно произ­вод­с­тво по чл. 316 във връзка с чл. 308 от НК. Стоката и превоз­ното сред­с­тво са иззети като вещес­т­вени доказател­с­тва. НАП извър­шва ревизия на дружес­т­вото.

България

Икономика

Култура

Спорт

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Олаф Шолц е новият канцлер на Германия

Олаф Шолц е след­ващият кан­ц­лер на Гер­мания, Това стана ясно, след като неговата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) под­писа споразумение със З…

Прочети още:

Loading...