Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 234, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Износът на аграрни стоки бележи ръст

Износът на аграрни стоки бележи ръст

Износът на аграрни стоки бележи ръст

Нетния износ за първите 6 месеца на 2021 г. възлиза на 636,4 млн. евро

За 2020 г. брут­ната добавена стой­ност от отрасъл сел­ско, гор­ско и рибно стопан­с­тво е над 4 млрд. лв. По пред­варителни данни през пър­вите шест месеца на 2021 г. нет­ният износ на аграрни стоки от страната въз­лиза на 636,4 млн. евро, което е с 31,8% повече спрямо същия период от миналата година. Надявам се този темп на рас­теж да се запази и в след­ващите месеци, за да отбележим плавно излизане от пос­тепидемич­ните икономически процеси. Това каза зам.-министърът на земеделието Георги Събев по време на VIII –та Меж­дународна научна кон­ферен­ция „Земеделие и снаб­дяване с храни: пазари и политики“, която се организира от Инс­титута по аграрна икономика — ССА.

По думите на Събев стабил­ното раз­витие на аграр­ния отрасъл е свър­зано с преодоляването на редица вече глобални предиз­викател­с­тва като климатич­ните промени, намаляване на раз­хищението на храни, както и Зелената сделка. “За справянето с тях е необ­ходима правил­ната сим­биоза между науката, дър­жавата, неп­равител­с­т­вения сек­тор и биз­неса. Диалогът между всички нас е в основата на успеш­ното решение и усилията, които полагаме в тази посока са намерили правил­ния под­ход. Сигурен съм, че в след­ващите години пред­с­тои ръст на инвес­тициите в сек­тора“, посочи Събев.

Според него затова е много важно бъл­гар­с­ките произ­водители на сел­с­кос­топан­ска продук­ция и храни да продъл­жат да подоб­ряват своята кон­курен­тос­пособ­ност, изпол­з­вайки въз­мож­нос­тите от мер­ките на ПРСР и Фон­дът за насър­чаване на тех­нологич­ния и екологичен преход за сел­с­кото стопан­с­тво от Плана за въз­с­тановяване и устой­чивост.

Кон­ферен­цията обръща внимание на земеделието и стоковите пазари и съот­вет­ните мак­роикономически измерения, които се наб­людават и в глобален план. Също така учас­т­ниците обсъж­дат земедел­с­ките политики в прехода към зелена икономика, пазарът на храни и въз­дейс­т­вието на Covid-19, бъдещето пред раз­лич­ните типове сел­ски райони, иновациите, кръговата и биоикономиката.

България

Икономика

Култура

Спорт

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Олаф Шолц е новият канцлер на Германия

Олаф Шолц е след­ващият кан­ц­лер на Гер­мания, Това стана ясно, след като неговата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) под­писа споразумение със З…

Прочети още:

Loading...