Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 103, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Ръст на световните цени на храните през октомври до нов 10-годишен връх

Ръст на световните цени на храните през октомври до нов 10-годишен връх

Светов­ните цени на храните се покачиха през октом­ври за трети пореден месец, дос­тигайки нов 10-годишен връх в резул­тат на поредно увеличение на цените на зър­нените кул­тури и рас­тител­ните масла, съобщи в чет­вър­тък аген­цията по храните на ООН при пред­с­тавяне на редов­ния си ежемесечен док­лад. Ценовият индекс на Организацията по прех­рана и земеделие (FAO) към ООН, който измерва месеч­ните промени в цените на кош­ница от стоки, включ­ваща зър­нени кул­тури, мас­лодайни рас­тения, млечни продукти, месо и захар, нарасна през октом­ври с 3,9% спрямо сеп­тем­ври до 133,2 пун­кта и вече е с цели 31,3% над неговото ниво година по-рано (октом­ври 2020 г.). Това пред­с­тав­лява най-високо ниво на ценовия индекс на храните от юли 2011 г. насам.

Индек­сът на цените на зър­нените кул­тури на FAO нарасна през октом­ври с 3,2% спрямо пред­ход­ния месец, като светов­ните цени на пшеницата се повишиха с 5% на фона на затягане на глобал­ните налич­ности поради намалените реколти при големите износители, включително Канада, Рус­ката федерация и САЩ. Меж­дународ­ните цени на всички други основни зър­нени кул­тури също се увеличават на месечна база.

Индек­сът на цените на рас­тител­ното масло пък се повиши през октом­ври с 9,6%, дос­тигайки рекор­дно в историята ниво. Увеличението се дължи на по-високите котировки на цените на пал­мово, соево, слън­чог­ледово и рапично масло.

Индек­сът на цените на млеч­ните продукти на FAO се повиши с 2,6 пун­кта спрямо сеп­тем­ври, пов­лиян от като цяло по-силното глобално тър­сене на внос на масло, обез­мас­лено мляко на прах и пъл­номас­лено мляко на прах на фона на усилията на купувачите да осигурят дос­тавки за складиране на запаси. За раз­лика от тях цените на сиренето останаха до голяма степен стабилни, тъй като дос­тав­ките от основ­ните страни произ­водителки бяха дос­татъчни, за да задоволят тър­сенето на внос в световен мащаб.

Индек­сът на цените на месото на FAO се понижи през октом­ври с 0,7 процента спрямо сеп­тем­ври, отбеляз­вайки спад за трети пореден месец. Меж­дународ­ните котировки на свин­ско и говеждо месо спад­наха на фона на намалените покупки от Китай (на свин­ско месо) и рязък спад на котиров­ките за дос­тавки от Бразилия (на говеждо месо). За раз­лика от тях, цените на птиче и овче месо се повишиха, стимулирани от високото глобално тър­сене и нис­ките пер­с­пек­тиви за раз­ширяване на произ­вод­с­т­вото.

Относно произ­вод­с­т­вото на зър­нени кул­тури, FAO посочва, че въп­реки очак­ваното рекор­дно световно произ­вод­с­тво на зър­нени кул­тури през 2021 г., глобал­ните запаси от зър­нени кул­тури се очаква да се насочат към свиване през 2021/22 г.Прогнозата за светов­ното произ­вод­с­тво на зър­нени кул­тури през 2021 г. сега е фик­сирана на 2 793 милиона тона, което е намаление с 6,7 милиона тона в срав­нение с предиш­ния док­лад, до голяма степен поради сък­ращения на прог­нозите за произ­вод­с­т­вото на пшеница в Иран, Тур­ция и САЩ. В същото време FAO очаква увеличаване с 1,7% на светов­ното пот­реб­ление на зър­нени кул­тури през 2021/2022 г. до 2 812 милиона тона.

България

Икономика

ЕК върна Стратегическия план на България с 200 забележки

ЕК върна Стратегическия план на България с 200 забележки

Европейс­ката комисия върна Стратегичес­кия план на Бъл­гария с 200 забележки. Това обяви пред БНР заместник-министърът на земеделието Иван Хри…

Прочети още:

Loading...

Култура

Русенската опера представя “Севилският бръснар“

Русен­с­ката опера ще пред­с­тави “Севил­с­кият бръс­нар“ — от Росини, на 27 май в зала “Фил­хар­мония“. Режисьор е извес­т­ният оперен бас Орлин Анаст…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Руската централна банка опитва да спре ръста на рублата

Рус­ката цен­т­рална банка намали основ­ния лих­вен процент след извън­редно заседание, тъй като влас­тите се опит­ват да овладеят курса на руб­лата,…

Прочети още:

Loading...