Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 103, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Банките ни печелят по 100 млн. лева месечно само от такси

Банките ни печелят по 100 млн. лева месечно само от такси

Банките ни печелят по 100 млн. лева месечно само от такси

Бан­ките са спечелили 574 млн. лева от такси и комисиони само за пър­вата половина на 2021 г., сочат дан­ните на БНБ, пуб­ликувани в изданието “Бан­ките в Бъл­гария“. Това означава, че всеки месец граж­дани и фирми осигуряват средно по 100 млн. лева нелих­вени доходи на своите обс­луж­ващи банки. Удър­жаните такси и комисиони за януари-юни са с 90 млн. лв., или с цели 18,6%, повече спрямо реализирания нетен доход за същия период на 2020 г. Този забележителен ръст не се дължи на някакъв нап­лив на нови клиенти, а на увеличаване на “став­ките“. На прак­тика так­сите и комисионите стават все по-важно перо в бан­ковите пос­тъп­ления. Показателно е, че доходите от лихви също бележат нетно увеличение, но то е доста по-скромно — само с 39 млн. лв., посочва специализираният сайт “Моите пари“.

Финан­совите инс­титуции неп­рекъс­нато актуализират тарифите си и под­насят неп­риятни изненади на своите клиенти. Нап­ример от 30 август Банка ДСК вдигна так­сите за тег­лене от бан­комат — вече се плаща по 0,15% от сумата, но не по-малко от 0,30 лв., а при тег­лене от уст­ройс­тво на другата банка — 0,20%, но не по-малко от 1,50 лв. Дотогава так­сите бяха фик­сирани — 30 стотинки за тег­лене от бан­комати на бан­ката и 1,50 лв. за изпол­з­ване на чужди уст­ройс­тва. Банка ДСК отмени и дъл­гогодиш­ната привилегия за пен­сионерите, които бяха освободени от так­суване, когато тег­лят от пен­сията си.

През пос­лед­ните месеци се случи и друга промяна, при това без­п­рецеден­тна — някои банки обявиха, че повече няма да приемат депозити, а същес­т­вуващите срочни влогове ще тран­с­фор­мират автоматично в раз­п­лащателни сметки. Раз­ликата е, че за депозит­ните сметки няма такси за под­дръжка, а при раз­п­лащател­ните има. Още в началото на годината пък други банки взеха да начис­ляват такса “отк­риване на депозит“ — също нова мода. “Рай­фай­зен“ нап­ример започна да събира по 20 лева , рес­пек­тивно по 20 евро, от физически лица, които искат да нап­равят депозит в лева или евро.

Успоредно с това рас­тат и пос­тъп­ленията от лихви. Нет­ният лих­вен доход на бан­ките се е увеличил през полугодието с 39 млн. лв. до 1,3 млрд. лв., показ­ват дан­ните на БНБ. За този период бан­ките са платили едва 147 млн. лева лихви върху поверените им спес­тявания, а в същото време са съб­рали 1,5 млрд лева лихви по кредитите, които са отпус­нали.

На този фон не е чудно, че финан­совите резул­тати на кредит­ните инс­титуции у нас са повече от добри. Според статис­тиката на БHБ зa пър­вите ceдeм мeceцa на годината пeчaл­бaтa нa бaнĸoвaтa cиcтeмa e 804 млн. лeвa — c близo 207,7 млн. лeвa пoвeчe в cpaв­нeниe cъc cъщия пepиoд нa 2020 г. Toвa пpaви почти 35% ръст за година.

България

Икономика

ЕК върна Стратегическия план на България с 200 забележки

ЕК върна Стратегическия план на България с 200 забележки

Европейс­ката комисия върна Стратегичес­кия план на Бъл­гария с 200 забележки. Това обяви пред БНР заместник-министърът на земеделието Иван Хри…

Прочети още:

Loading...

Култура

Русенската опера представя “Севилският бръснар“

Русен­с­ката опера ще пред­с­тави “Севил­с­кият бръс­нар“ — от Росини, на 27 май в зала “Фил­хар­мония“. Режисьор е извес­т­ният оперен бас Орлин Анаст…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Руската централна банка опитва да спре ръста на рублата

Рус­ката цен­т­рална банка намали основ­ния лих­вен процент след извън­редно заседание, тъй като влас­тите се опит­ват да овладеят курса на руб­лата,…

Прочети още:

Loading...