Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 234, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) С 64% е намалял броят на земеделските стопанства за десетилетие

С 64% е намалял броят на земеделските стопанства за десетилетие

С 64% е намалял броят на земеделските стопанства за десетилетие

Драстичен спад е регистриран при обработваната земя от семейните стопанства

С 64% е намалял броят на земедел­с­ките стопан­с­тва за десетилетие, стана ясно от пуб­ликувания проект на Анализ на струк­турата на земедел­с­ките стопан­с­тва в Бъл­гария от Минис­тер­с­тво на земеделието, храните и горите (МЗХГ). Дан­ните сочат, че през 2003 г. броят на земедел­с­ките стопан­с­тва е бил 665 548, през 2010 г — 370 222 на брой, като са преоб­ладавали мал­ките и средни стопан­с­тва. През 2020 г. те са едва 132 633 стопан­с­тва. От общият брой стопан­с­тва 13 440 не стопанис­ват земя.

Нап­равения анализ показва, че 44% от стопан­с­т­вата са подали заяв­ления за под­помагане с дирек­тни плащания на площ. Анализът показва, че общият брой на стопан­с­т­вата, стопанис­ващи земедел­ски площи през 2020 г, е 119 193, което пред­с­тав­лява спад от 67% спрямо 2010 г.

За раз­г­леж­дания период е регис­т­рирано значително увеличение на изпол­з­ваната земедел­ска площ (ИЗП). През 2003 г. ИЗП е в раз­мер на 2 904 480 ха. След присъединяването на страната към ЕС интересът към раз­ширяване на площите на стопан­с­т­вата е значителен и съот­ветно в рам­ките на три години изпол­з­ваната земедел­ска площ дос­тига до 3 616 965 ха (+25%). Сред­ният раз­мер на земята за стопан­с­тва се повишава от 4 на 10 ха през 2010 г. Това е в резул­тат както на увеличаване на обработ­ваемата земя (+17%), така и на пос­тоянно зат­ревените площи (+256%), показ­ват дан­ните. През 2020 г сред­ният раз­мер на стопан­с­т­вата дос­тига 33 ха.

През 2020 г. стопанис­ваната от земедел­с­ките стопан­с­тва изпол­з­вана земедел­ска площ дос­тига до 3 959 хил. ха и се увеличава с 9% спрямо 2010 г и с 34% спрямо 2003 г. Сред­ната изпол­з­вана земедел­ска площ на земедел­с­ките стопан­с­тва със земя нарас­тва до 33 ха, при 10 ха, отчетена през 2010 г.

В периода 20102020 г. тем­повете на увеличаване на изпол­з­ваната земедел­ска площ са умерени. През 2020 г. изпол­з­ваната земедел­ска площ е в раз­мер на 3 959 244 ха или това пред­с­тав­лява ръст от 9 % спрямо 2010 година. Сред­ният раз­мер на едно стопан­с­тва се увеличава близо 3 пъти и е 33 ха. Обработ­ваемата земя отчита повишени с 6 % и дос­тига до 3 316 804 ха. Струк­турата на земедел­с­ките кул­тури се запазва.

С най-голям темп в абсолютна стой­ност е увеличението на зър­нено — жит­ните кул­тури. От 1 626 667 ха , те дос­тигат до 12 2 011 664 ха. Тех­ничес­ките кул­тури също увеличават своят дял, като тех­ният раз­мер за 2020 г. е 1 020 963 ха. и в процен­тно отношение пред­с­тав­лява увеличение с 37 % спрямо 2010 година. Драс­тичен спад е регис­т­риран при обработ­ваната земя от семей­ните стопан­с­тва. През 2003 г. тези стопан­с­тва са обработ­вали 21 046 ха земя, а през 2020 г. едва 1 777 ха (- 83%).Изменението в тази категория стопан­с­тва е пряко отражение на промяната в струк­турата им. Промяната в струк­турата на земедел­с­ките стопан­с­тва е пряко отражение на прилаганата ОСП. През периода 2014 г. — 2020 г. се наб­людава трайна тен­ден­ция за увеличаване на заявените площи по Схемата за единно плащане на площ — СЕПП, тен­ден­ция, която може да се очаква да се запази и през след­ващите години.

България

Икономика

Култура

Спорт

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Олаф Шолц е новият канцлер на Германия

Олаф Шолц е след­ващият кан­ц­лер на Гер­мания, Това стана ясно, след като неговата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) под­писа споразумение със З…

Прочети още:

Loading...