Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 274, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Роден сладолед „Атила“ влезе в ТОП 10 на най-добрите джелати в света

Роден сладолед „Атила“ влезе в ТОП 10 на най-добрите джелати в света

Роден сладолед „Атила“ влезе в ТОП 10 на най-добрите джелати в света

Произведен е с българско биволско кисело мляко, добито в биоферма край китното подбалканско село Розино

Бъл­гария е един­с­т­вената дър­жава от ЕС, която попадна в класацията на меж­дународ­ния форум „Gelato World Heritage“ в Рим, организиран за трети път от Италиан­с­ката асоциация на майс­торите джелатиери (Associazione Italiana Gelatieri). В прес­тиж­ната селек­ция от нови вкусове се отк­рои сладолед с бъл­гар­ско кисело мляко, произ­веден в биоферма край кит­ното под­бал­кан­ско село Розино. Нашен­с­кият продукт отнесе специал­ната наг­рада от Академията за занаят­чийско джелато „Алберто Пика“ (L’Accademia del Gelato Artigianale Alberto Pica), кръс­тена на „краля на джелатото“.

Учас­т­ниците в над­п­реварата били поканени да пред­с­тавят сладолед, съдър­жащ традиционни мес­тни със­тавки и да презен­тират своята дър­жава. “Наг­радата ни бе дадена след някол­комесечен мониторинг на дей­ността ни. Тя се присъжда за цялос­т­ното ни пред­с­тавяне, както и за проз­рач­ност на работата, свър­зана с тех­нологията и изпол­з­ваните в сладоледа със­тавки“- каза Мирела Янакиева — мени­джър „Биз­нес раз­витие“ на биофер­мата и добави: „Най-голямото ни предим­с­тво е, че сами произ­веж­даме млеч­ните суровини за сладоледа. Ние имаме биоферма, от която изпол­з­ваме освен продук­тите, и самата суровина. Тъй като няма как да не пред­с­тавим Бъл­гария с традицион­ното кисело мляко, заложихме на бивол­ско кисело мляко, произ­ведено от нас, както и на дивата гор­ска боровинка.“

За изгот­вянето на въп­рос­ния бивол­ски йогурт е изпол­з­вана традицион­ната нашен­ска тех­нология на базата на фер­мен­тация с уникаления Lactobacillus Bulgaricus, съдър­жащ без­с­порни здравос­ловни и лечебни свойс­тва. Сладоледът от село Розино предиз­викал истин­ски фурор не само заради вкусовите си особености, но също с визията и … пос­ланието си. „Не случайно добавихме дива гор­ска боровинка в сладоледа“- обяс­нява Мирела Янакиева: „Тя е съб­рана до стар рим­ски път край фер­мата. По него е минавал владетелят на хуните Атила на път за Рим, за да го покори. Така че ние вмет­нахме сим­волика в нашия продукт, като пред­с­тавихме древ­ната историческа връзка, свър­з­ваща Италия с Бъл­гария. Затова кръс­тихме вкуса на джелатото „Атила“. За раз­кош, отгоре го поляхме с бял шоколад, който оцветихме в зелено с естес­т­вени продукти и по този начин пред­с­тавихме биораз­нооб­разието, харак­терно за нашата ферма и за целия регион.“

Освен че са се опитали да въз­п­роиз­ведат цветовете на род­ния трибаг­реник, авторите на сладолед с вкус „Атила“ отп­равят сериозно пос­лание: „Искаме хората да се замис­лят какви сък­ровища оставят за новите поколения. Дали и те ще могат да се нас­ладят на бивол­ско мляко от щас­т­ливи биволици и да опитат истин­ска дива гор­ска боровинка?“, казва Мирела Янакиева.

В биофер­мата край село Розино свободно пасат 70 щас­т­ливи бивола, дос­тойни пред­с­тавители на порода бъл­гар­ска Мурра (Bulgarian Murrah Buffalo). Ком­пания им правят 70 крави от порода Джер­сей (Jersey), която е с нисък млекодобив, но пък млякото й е с много висока мас­леност. И понеже фер­мата се намира в сър­цето на Розовата долина, там се отг­лежда и извес­т­ната бъл­гар­ска мас­лодайна роза Дамас­цена. Преди две години тех­нолозите й съб­рали овациите на чуж­ден­ците със своя раз­работка на джелато въз основа на бъл­гар­ска роза. „Получихме много запит­вания, особено от италиан­ците, за нашите рецепти и тех­нологии и така успяхме да наложим бъл­гар­с­ката роза под още една форма “- не скрива гор­достта си Мирела Янакиева.

Венета НИКОЛОВА,радио Бъл­гария

България

Гласове в защита на словото

Гласове в защита на словото

Стотици журналисти, общественици, политици и граждани подкрепиха освободените от „Дума“ журналисти

Вед­нага след новината за отс­т­раняването от…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Loading...

Култура

Поклон пред делото на голямата българка Костадинка Калайджиева

Поклон пред делото на голямата българка Костадинка Калайджиева

През декември 2021 г. доайенката на библиотечното дело у нас навърши своето столетие

Какво е през целия си живот да си верен на една кауза — …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят