Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Новата генерация в земеделието се заема най-после със земеделието

Новата генерация в земеделието се заема най-после със земеделието

До края на тази сед­мица или най-късно в началото на след­ващата ще бъдат обявени имената на минис­т­рите от новия кабинет, излъчени от четирите коалиционни пар­т­ньори. Индикации за това дадоха делово проведените кон­сул­тации между победилата на изборите политическа фор­мация „Продъл­жаваме промяната“ с останалите три пар­тии — „Демок­ратична Бъл­гария“, БСП, „Има такъв народ“, учас­т­ници в бъдещото управ­ление на страната. От проведените през миналата сед­мица дис­кусии стана пределно ясно, че новата власт ще търси адек­ватни решения за справяне с дъл­боко закот­вените схеми за източ­ване на европейски сред­с­тва, пок­ровител­с­т­вани от политичес­ките чадъри на досега управ­ляващите в областта и на земеделието, и в произ­вод­с­т­вото на храни.

С бърз ритъм ще се налага и скорос­тно въвеж­дане на елек­т­рон­ното управ­ление, за да нямаме по десет самос­тоятелно същес­т­вуващи регис­три в минис­тер­с­т­вото на земеделието, Бъл­гар­с­ката аген­ция за безопас­ност на храните, фонд „Земеделие“ или Изпъл­нител­ната аген­ция по горите, между които обаче лип­сва всякаква връзка. Затова и кон­т­ролът в сек­тора е на плачевно ниво, а реално работещият биз­нес се задъхва от нелоял­ната кон­курен­ция на „сивия сек­тор“ в живот­новъд­с­т­вото и зелен­чукоп­роиз­вод­с­т­вото, в резул­тат на което вът­реш­ният пазар е силно изк­ривен. Да не говорим за вкопаните нелегални канали за внос на неп­роверени пресни плодове и зелен­чуци от съсед­ните дър­жави, довели до фалита на стотици бъл­гар­ски фер­мери през пос­лед­ното десетилетие.

По всичко изг­лежда, че бъдещият минис­тър на земеделието ще бъде излъчен от пар­тията, спечелила най-много гласове в 47-я пар­ламент. Първо, защото е важно управ­ленецът да бъде финан­сист и второ — да е свър­зан с произ­вод­с­т­вото и преработ­ката на сел­с­кос­топан­ска продук­ция, като в същото време има точен пог­лед върху новите европейски политики.

Защото при тол­кова силно изк­ривен вът­решен пазар и обез­людени сел­ски райони един­с­т­вено модерно мис­лещ млад биз­нес­мен би могъл да върне род­ното земеделие поне на позициите му от 70-те години на миналия век, когато зелен­чукоп­роиз­вод­с­т­вото на страната изп­ревар­ваше това на съсед­ните бал­кан­ски дър­жави. А род­ният пот­ребител не беше тровен с неп­роверени плодове и зелен­чуци, как­вато е сегаш­ната прак­тика.

Основ­ният приоритет за бъдещия минис­тър без­с­порно ще бъде как да прес­т­рук­турира европейс­кото и национално под­помагане, така че ресур­сът, акумулиран от таваните на дирек­т­ните плащания, да се преориен­тира в под­к­репа на младите хора или тези с иновативни идеи, които искат да градят екс­пор­тно ориен­тиран биз­нес. Като в същото време не раз­руши добре дейс­т­ващата машина в зър­ноп­роиз­вод­с­т­вото, на която се крепи екс­пор­т­ният потен­циал в агросек­тора.

Само след дни се очаква да бъде свикано и пър­вото заседание на 47-то Народно съб­рание. Да се надяваме, че пар­тиите от статук­вото най-после ще се озап­тят и няма да стопират работата на бъдещия пар­ламент!

Екатерина СТОИЛОВА, Синор.БГ

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...