Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 271, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Бум на декларации за ползване на данъчни облекчения за деца

Бум на декларации за ползване на данъчни облекчения за деца

Изк­лючително голям е интересът за пол­з­ване на таз­годиш­ните данъчни облек­чения за деца. Само за два дни през работодателите са подадени 10 000 дек­ларации от родители. Това отчетоха от Национал­ната аген­ция по приходите, които в онлайн прес­кон­ферен­ция разяс­ниха при какви условия се пол­з­ват данъч­ните облек­чения за деца.

Досега преферен­цията беше повече от скромна — 20 лв. отс­тъпка от данъка върху доходите за едно дете, 40 лв. — за две и 60 — за три и повече деца. Тази година обаче сумата е многок­ратно завишена — доходите на единия родител, получени през 2021 г., ще може да се намаляват с 4500 лв. при едно дете, с 9000 лв. при две и с 13500 лв. при три и повече деца. Така данъч­ната отс­тъпка става съот­ветно 450 лв., 900 лв. или 1350 лв. Многок­ратно по-високо е и данъч­ната отс­тъпка за дете с увреж­дане — 900 лв.

Най-бързо данъч­ните отс­тъпки ще може да се пол­з­ват, ако бъдат поис­кани от работодателя до края на декем­ври. Така на прак­тика те ще бъдат получени като над­бавка към декем­в­рийс­ките зап­лати, които в повечето случаи се изп­лащат през януари. През след­ващите месеци този допъл­нителен раз­ход на работодателя ще му бъде преот­с­тъпен от аван­совото внасяне на данъците върху зап­латите на служителите. “В дър­жав­ната админис­т­рация данъч­нага отс­тъпка ще бъде получена още през декем­ври“, посочиха от НАП. “Работодателите обаче не може да бъдат зас­тавени да изп­латят данъч­ните отс­тъпки за деца“, заяви говорителят на НАП Росен Бъч­варов. Заради многок­ратно по-високите суми тази година очак­ванията са много фирми да насочат служителите си да искат облек­чението с подаване на годиш­ната данъчна дек­ларация за доходите от 2021 г. Край­ният срок за подаване на годиш­ната данъчна дек­ларация е 30 април. От НАП все пак са раз­п­ратили призиви към биз­неса да нап­равят всичко въз­можно да изп­латят данъч­ните отс­тъпки за деца на своите служители с декем­в­рийс­ките зап­лати.

Данъч­ното облек­чение за дете може да се пол­зва само от родители, които имат облагаеми доходи и нямат прос­рочени задъл­жения към бюджета или общин­с­ките бюджети, припом­ниха от НАП. Оттам препоръч­ват всеки родител първо да провери данъч­ния си статус с ПИК в специал­ната е-услуга на сайта на приход­ната аген­ция, преди да попълни в дек­ларацията към работодателя, че няма задъл­жения. НАП ще наложи въз­с­тановяване на сумите и сан­к­ция за неверно дек­ларирани данни, ако в пос­лед­с­т­вие се установят прос­рочени задъл­жения. От приход­ната аген­ция под­чер­тават, че първо трябва да се пок­рият прос­рочени задъл­жения към бюджета, преди да се искат данъчни облек­чения.

По време на прес­кон­ферен­цията бе изяс­нено, че за дете с увреж­дане се пол­з­ват две облек­чения — стан­дар­ното от 450 лв., плюс облек­чението за увреж­дането — 900 лв. За целта единият родител трябва да подаде две раз­лични дек­ларации пред работадателя си — стан­дар­ната за данъчно облек­чение за дете и дек­ларацията за пол­з­ване на облек­чението за увреж­дане. Така общата отс­тъпка става 1350 лв. Към вторият вид дек­ларация трябва да се приложи ТЕЛК решенията. Те обаче не се изис­к­ват, ако облек­чението се иска чрез годиш­ната данъчна дек­ларация.

България

Икономика

Андрей Делчев: Горивата ще поскъпват още

Значителен скок на горивата по бен­зинос­тан­циите. С повече от 0,50 лв. за литър или 30% са пос­къп­нали масовите горива за една година, обобщи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Реал (Мад­рид) спечели Супер­купата на Испания, побеж­давайки с 2:0 на финала Атлетик (Бил­бао). Фут­болис­тите на Карло Анчелоти имаха пълно …

Прочети още:

Loading...

Свят