Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 271, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) 5% по-високи заплати за чиновниците догодина

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

Инфлацията притеснява всички, но не е чак толкова висока, обави служебният финансов министър Валери Белчев

Въп­реки че все още е рано за окон­чателни данни, вероятно 2021 г. ще прик­лючи с малък бюджетен излишък, макар че съг­ласно Закона за дър­жав­ния бюджет за тази година е пред­виден дефицит. Това каза служеб­ният минис­тър на финан­сите Валери Бел­чев, който учас­т­ваше в руб­риката „Властта говори! Отк­рито“, стар­тирана от Минис­тер­с­кия съвет във Facebook, в отговор на въп­роси на граж­дани и медии. Той добави, че дър­жавата не планира да издава нов дълг до края на тази година, а изтег­леният до момента е 3,8 млрд. лв. Служеб­ният минис­тър под­черта, че няма да има „шоково хар­чене на пари“.

Бел­чев защити пред­ложението на кабинета за увеличение на минимал­ната работна зап­лата до 710 лева. „Искаме да се пог­рижим доходите на бъл­гарите да не спадат, така че да не страдат от движението на икономиката и кач­ването на цените. Относно пен­сиите е много важно абсолют­ната стой­ност на доходите на пен­сионерите да не спада. Досега имаха доход от 420 лв. Нашата цел е този доход да не спада и да продъл­жим да плащаме същите сред­с­тва. За да избег­нем риска, когато отпад­нат COVID мер­ките, да спадне, нап­равихме пред­ложение базовата пен­сия да бъде 370 лв. и да има 60 лв. над­бавка и да стане общо 430 лв. Когато пан­демията прик­лючи, в най-лошия случай пен­сионерът ще получава 370 лв“, обясни той.

Минис­търът под­черта обаче, че задъл­жение на финан­совото минис­тер­с­тво е да внесе пред­ложение за Бюджет 2022, но е решение на пар­тиите доколко ще се съоб­разят с него. „За реформи не можем да говорим от позицията на служебен кабинет“, категоричен беше Бел­чев.

Относно преговорите за правител­с­тво и исканията на отдел­ните пар­тии, минис­търът под­черта, че от финан­совото ведом­с­тво са прег­ледали целия списък с договор­ките на политичес­ките пар­тии и почти всички от тях са включени в пред­ложението на служеб­ния кабинет. „Ние не сме в позиция да планираме струк­турни промени. Изхож­даме от базов сценарий и вър­вим по него. Той е твърде близо до това, което очак­ват политичес­ките пар­тии“, каза още Бел­чев.

На въп­рос за покач­ването на цените той обясни, че инф­лацията притес­нява всички, но не е чак тол­кова висока. „Засили се в края на годината заради ръста в цената на газа и елек­т­роенер­гията. По пос­ледни прог­нози вероятно тем­път ще бъде овладян в след­ващите няколко месеца. Не очак­вам шокови инф­лации след­ващата година“, каза още минис­търът.

На друг въп­рос той отговори, че през 2022 г. се планира повишение на зап­латите с 5% на всички служители в дър­жав­ната админис­т­рация. По повод увеличението на зап­латите в админис­т­рацията за поредна година служеб­ния финан­сов минис­тър комен­тира: “Да не заб­равяме, че това са хора. Хора, които работят за дър­жавата. Да не прев­ръщаме дър­жав­ната админис­т­рация в дър­жавна мизерия. Искаме качес­т­вена админис­т­рация, нека се грижим за нея“.

Относно повишението на цените на газа и тока Бел­чев обясни, че дър­жавата е изтег­лила сред­с­тва от атом­ната цен­т­рала и ги е насочила към фир­мите. „Пред­п­риехме стъпка за съз­даване на механизъм за осигуряване на форуър­дни кон­т­ракти, което да поз­воли на биз­неса да фик­сира цените си за по-дълъг период нап­ред. Раз­г­леж­даме потен­циални механизми за ограничение на износа. Това е тежък процес“, добави той

Бел­чев комен­тира също, че се работи и по проб­лема с плащането на зап­лати в плик. „Знаете, че това не е еднос­т­ранен процес. Обсъж­даме да се съз­дадат стимули или сан­к­ции или и двете в тази посока, за да може хората, които приемат пари в плик, да не може да се въз­пол­з­ват от определени преимущес­тва. От години говорим за този сив сек­тор, но не е лесно да се справим с него. От всички 750760 хил., които работят на минимална работна зап­лата, над 100150 хил. души са в рес­торан­тьор­с­кия бранш, което за мен значи, че там има проб­лем с механиз­мите на изп­лащане на въз­наг­раж­денията“, обясни той.

Относно проекта на новия бюджет Бел­чев посочи, че в него е заложен ръст на БВП от 4% и таван на дълга от 12 млрд. лв. „Пред­полагам, че няма да се налага да стигаме до него. Това е сума, която се залага като потен­циална въз­мож­ност за тег­лене на дълг. Една трета от него би отишла за погасяване на предиш­ния дълг, а останалото — за дефицит“, обясни служеб­ният минис­тър и добави, че би било разумно и напълно нор­мално да планираме меж­дународна емисия, защото мес­т­ният пазар е срав­нително ограничен. „Като дър­жава най-малкото имаме нужда от дивер­сификация по линия на дъл­говете“, обясни Бел­чев.

Бюджетът не е по-различен струк­турно от тези, които се правят всяка година. Раз­полагаме с мак­роикономическа прог­ноза. Нашето пред­ложение отговаря на почти всички очак­вания, които са заложени. Не намирам изненади и чудеса. Един­с­т­вената раз­лика между това, което се планира, и това, което пред­лагаме, е, че едно потен­циално редовно правител­с­тво би планирано някои струк­турни реформи в дър­жав­ната админис­т­рация, но това е нещо, което ние не сме в със­тояние да правим“, каза още Бел­чев. Той добави, че не се пред­вижда да се вдигат данъци.

България

Икономика

Андрей Делчев: Горивата ще поскъпват още

Значителен скок на горивата по бен­зинос­тан­циите. С повече от 0,50 лв. за литър или 30% са пос­къп­нали масовите горива за една година, обобщи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Реал (Мад­рид) спечели Супер­купата на Испания, побеж­давайки с 2:0 на финала Атлетик (Бил­бао). Фут­болис­тите на Карло Анчелоти имаха пълно …

Прочети още:

Loading...

Свят