Само един фермер е подал сигнал за корупция във фонд „Земеделие“

Още с встъп­ването си на поста във фонд „Земеделие“ през миналата година, по време на пър­вото служебно правител­с­тво изпъл­нител­ният дирек­тор Борис Михай­лов обеща проз­рач­ност в комуникацията си с фер­мерите. Затова и на страницата на фонда е качена анкета с 12 въп­роса, от отговорите на които админис­т­рацията да се ориен­тира в проб­лемите при кан­дидат­с­т­ването, оцен­ката и одоб­рението на проек­тите. Въп­росите са свър­зани основно с кан­дидат­с­т­ването по Прог­ромата за раз­витие на сел­с­ките райони 20142020 г. А целта на админис­т­рацията е да получи онези пред­ложения, които биха подоб­рили бъдещата дей­ност на фонда. Интерес­ното е, че на въп­роса дали са подавали сиг­нал за неп­равомерни или коруп­ционни прак­тики на телефон 070010616 или на ел. адрес , близо70-те души, които са попъл­нили анкетата, са отговорили отрицателно. И само един е сиг­нализирал влас­тите.

Въп­реки че на въп­роса дали фер­мерите са се сблъс­к­вали с неп­равомерни или коруп­ционни прак­тики от страна на служител/и на ДФЗ, от отговорите на анкетата се вижда, че 18 от тях са имали подобни случаи в облас­т­ните дирек­ции на фонда, а други 13 земеделци — в Цен­т­рал­ното управ­ление (ЦУ) на ДФЗ в София. Очевидно, че връз­ката на фер­мерите с админис­т­рацията остава доста трудна, защото при въп­роса дали се е налагало те да звънят на горещите мобилни телефони по ПРСР, 39 души от запитаните са тър­сили нужда от разяс­няване на казуси.

А на въп­роса лесно ли се намира инфор­мация за ПРСР 20142020 — мерки, кан­дидат­с­т­ване или плащания, 22-ма фер­мери категорично каз­ват „не“, а на други 28 им се е налагало да тър­сят продъл­жително. Други 31 от анкетираните са посочили, че дори не са чували за „Ръковод­с­т­вото на бенефициента“, което е качено на страницата на фонда.

Кол­кото до питането дали при въз­ник­ване на въп­рос или неяс­нота екс­пер­тите във фонда са разяс­нили добре точно как да процедират, 30 земеделци са отговорили, че им е отговорено час­тично, на други 24 не е отговорено и само 17 са доволни от обс­луж­ването.

На въп­роса кой аспект от обс­луж­ването според фер­мерите трябва да се подобри, 22-а земеделци нас­тояват за по-добра инфор­мираност за причините за намаления на плащанията, други 18 искат да има по-ясно пред­с­тавяне на изис­к­ванията за допус­тимост и плащане, 14 души нас­тояват да се подобри отношението на служителите към кан­дидата, а петима от тях са недоволни от лип­сата на коор­динация между облас­т­ните дирек­ции и цен­т­рал­ното управ­ление.