Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Държим рекорд по АЧС в ЕС

Държим рекорд по АЧС в ЕС

Държим рекорд по АЧС в ЕС

107 огнища на Африканска чума по свинете (АЧС) при диви свине е докладвала България за първата седмица от 2022 г.

107 огнища на Африкан­ска чума по свинете (АЧС) при диви свине е док­лад­вала Бъл­гария за пър­вата сед­мица от 2022 г., се вижда в дан­ните на европейс­ката инфор­мационна сис­тема ADIS, пуб­ликувани от Цен­търа за оценка на риска по хранител­ната верига (ЦОРХВ). С този брой ние сме пър­венец на сед­мична база сред дър­жавите членки. На второ място е Полша с 74 огнища. Нови случаи на заразата в популацията на дива свиня са регис­т­рирани и в Словакия, Лат­вия, Литва, Естония, Унгария, Италия и Румъния, където броят им е 31. 13 нови огнища на АЧС при домашни свине е отчела север­ната ни съседка.

В 15 области има вторични огнища на болестта Африкан­ска чума по свинете (АЧС), съоб­щават в заповед от Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ). Облас­тите, които са засег­нати са София-град, Габ­рово, Тър­говище, Велико Тър­ново, Бур­гас, Плов­див, Стара Загора, Кър­джали, Смолян, Пазар­джик, Ямбол, Сливен, Благоев­г­рад, София-област, Хас­ково. В София-гард има регис­т­риран само един случай на диво прасе с болестта, в Габ­ров­ско те са 14, като прасетата са в 4 стопан­с­тва в областта. В Тър­говище има 9 случая на диви прасета с АЧС в 7 стопан­с­тва. Най-много са случаите на болестта по глиганите в област Велико Тър­ново — 23 случая в 11 стопан­с­тва, докато в Бур­гаско случаите са 5. В област Плов­див положител­ните случаи на АЧС сред дивите прасета са 21, а стопан­с­т­вата, в които са отк­рити са 10. Същото число са случаите е отбелязано и в Кър­джалийско, а стопан­с­т­вата, засег­нати, са само 5. 14 са регис­т­рираните положителни проби за АЧС от област Стара Загора, а 16 са случаите в Смолян­ско. Там засег­натите стопан­с­тва от болестта АЧС са 6. В Пазар­джишко положител­ните проби за АЧС при отс­т­реляните глигани са 8, раз­п­ределени в 4 стопан­с­тва, а в Ямбол­ско случаите са 7 в 3 стопан­с­тва. Най-малко случаи на АЧС при диви свине има в област Благоев­г­рад и София-област — по 1 случай, а в Хас­ков­ско и Сливен­ско съот­ветно има 3 и 4 случая.

У нас заради услож­нената епизоотична обс­тановка бе удъл­жен срокът за групов лов до 16 януари. Болестта засяга както дивата свиня, така и промиш­леното свиневъд­с­тво и малки лични ферми, е посочено още в мотивите. В този кон­текст, намаляването на популацията на дивата свиня е част от мер­ките, които следва да се приложат по чл. 47, ал. 1 от Закона за ветеринар­номедицин­с­ката дей­ност за профилак­тика, ограничаване и лик­видиране на някои особено опасни заразни болести.

В редица европейски дър­жави за сед­мицата са отчетени случаи на високо патогенна инф­луенца H5N1 при домашни птици — Бел­гия, Чехия, Гер­мания, Дания, Фран­ция, Унгария, Италия, Нидер­лан­дия, Пор­тугалия и Полша. Пос­лед­ната съоб­щава и за огнище на бяс. За три огнища на тубер­кулоза пък док­ладва Фран­ция.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...