Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Овцете, отглеждани в България, намаляват - вече са под 1 милион

Овцете, отглеждани в България, намаляват - вече са под 1 милион

Овцете, отглеждани в България, намаляват - вече са под 1 милион

С 300 хиляди са намалели овцете, отг­леж­дани в Бъл­гария през пос­лед­ните три години, сочат дан­ните за регис­т­рираните сел­с­кос­топан­ски животни у нас. Отчита се и намаляване броя на говедата. Според статис­тиката най-голям е броят на отг­леж­даните сел­с­кос­топан­ски птици.

Според статис­тиката, пуб­ликувана в пор­тала за отворени данни, у нас в момента се отг­леж­дат малко над 987 хиляди овце, докато преди три години са били един милион и триста хиляди. По думите на пред­седателя на овцевъд­ната асоциация Симеон Караколев обаче раз­ликата се дължи не тол­кова на реално намаляване, кол­кото на отс­т­раняване от елек­т­рон­ната сис­тема на вир­туал­ните животни.

Актуал­ният брой на говедата и биволите в страната е 534 хиляди, 156 хиляди са козите, далеч по-малко — едва малко над 15 хиляди са конете, отг­леж­дани у нас.

Сел­с­кос­топан­с­ката статис­тика отчита, че пчел­ните семейс­тва над­вишават броя на прасетата — 553 хиляди свине е имало във фер­мите в Бъл­гария, а 706 хиляди са пчел­ните семейс­тва. Пър­венци по броя в бъл­гар­с­кото живот­новъд­с­тво са птиците. Общият им брой е над 29 милиона. Сред са и 144 щрауса.

В статис­тиката с отг­леж­даните у нас животни намират място и калифор­нийс­ките чер­веи. Те са близо 58 хиляди, като изрично е посочено, че мерна единица за тях е квад­ратен метър.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...