Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До 31 януари самоосигуряващите се лица, сред които са и много земедел­ски стопани могат да променят вида на осигуряването си, напом­нят от Национална аген­ция за приходите. Самоосигуряващите се лица задъл­жително се осигуряват във фонд „Пен­сии“ на дър­жав­ното общес­т­вено осигуряване (ДОО), а по свой избор могат да се осигуряват и във фонд „Общо заболяване и май­чин­с­тво“.

Самоосигуряващите се лица, които изберат да внасят осигурителни вноски и във фонд „Общо заболяване и май­чин­с­тво“, могат да се пол­з­ват от всички осигурени социални рис­кове (без трудова злополука и професионална болест и без­работица) на ДОО. Другият вариант е да внасят осигурителни вноски на по-нисък процент само във фонд „Пен­сии“ на ДОО (за инвалид­ност поради общо заболяване, старост и смърт). В този случай обаче, напом­нят от НАП, те нямат право на парични обез­щетения за временна неработос­пособ­ност поради общо заболяване, бремен­ност и раж­дане и за отг­леж­дане на дете до 2-годишна въз­раст и др. изп­лащани от дър­жав­ното общес­т­вено осигуряване.

Видът на осигуряването на самоосигуряващите се лица може да се променя за всяка кален­дарна година, ако е подадена дек­ларация по утвър­ден образец от изпъл­нител­ният дирек­тор на НАП. Срокът за подаване на документа е до 31 януари на съот­вет­ната година. Дек­ларацията се подава по утвър­ден образец в офис на НАП по пос­тоянен адрес или чрез е-услугите на приход­ната аген­ция с пер­сонален иден­тификационен код /ПИК/ или елек­т­ронен под­пис /КЕП/. При прекъс­ване и възоб­новяване на съот­вет­ната трудова дей­ност, както и при започ­ване на друга трудова дей­ност от самоосигуряващото се лице през кален­дар­ната година не може да се променя вече изб­рания и дек­ларирания вид осигуряване.

Повече инфор­мация и кон­сул­тации за попъл­ването на данъчни и осигурителни дек­ларации можете да получите на телефон: 0700 18 700 /на цена, съг­ласно тарифата на телефон­ния оператор/.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...