Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 54, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Семейства от Долни Раховец връщат славата на местния чесън

Семейства от Долни Раховец връщат славата на местния чесън

Семейства от Долни Раховец връщат славата на местния чесън

Зеленчукът е запазена марка на населеното място от дълги години

Произ­вод­с­т­вото на чесън е традиционен поминък в радомир­с­кото село Долни Раковец. Зелен­чукът е запазена марка на населеното място от дълги години. Поради благоп­рият­ния климат и плодородни почви чесънът тук става едър и ароматен. Мес­т­ните уверяват, че семето им не дава това високо качес­тво в друга земя, а един­с­т­вено в раков­с­ката, затова чесън се сади за лична упот­реба във всеки двор. Саденето започва от ранна пролет с идването на пър­вите щър­кели, по славян­с­кия кален­дар — от Младенци до Благовец, посочи кметът Йор­данка Атанасова.

Две семейс­тва, раз­виващи едро земеделие, решават да вър­нат старата слава на раков­с­кия чесън. Пионери във въз­раж­дането му са Анелия и Иван Иванови, които не пол­з­ват никакви торове и препарати, рекол­тата им е изцяло биологична. “Произ­вод­с­т­вото на чесън беше изос­тавено, защото хората изнемог­ваха да го засаж­дат на ръка“, раз­каза Анелия.

Иванови са пър­вите, които купуват сеялка и започ­ват да прак­тикуват машинно засаж­дане. С машин­ната обработка помагат и на мес­тни жители, които пък връщат жеста, като поемат част от ръч­ните дей­ности в произ­вод­с­т­вения процес на земеделеца. Тази взаимопомощ продъл­жава и днес.

Иванови ежегодно увеличават площите, вече до десетина декара, с тен­ден­ция нарас­т­ването да продължи. В произ­вод­с­т­вото се включ­ват и деца, и внуци — всеки работи, как­вото може. Най-малките рубят скилид­ките, по-големите плевят, пробират лука и плетат венци. “Много е важна пред­варител­ната обработка на поч­вата, земята трябва да е пух­кава и Иван знае как да го пос­тигне“, уверява Анелия.

С бързи стъпки във въз­с­тановяването на раков­с­кия чесън върви и семейс­тво Йоана и Димитър Геор­гиеви. След 11 години, прекарани в Испания, двамата се връщат в селото и влагат всич­ките си спес­тявания в закупуване на земя и машини. “Започ­нахме по идея на децата ни, пър­воначално с 250 венеца“, раз­каза Йоана. Сега семейс­т­вото отг­лежда чесън върху 10 дка и добива между 800010 000 венеца годишно, посочи Димитър Геор­гиев. “Всяка скилидка минава през ръцете ни няколко пъти — руби се, после се засажда, плеви, събира се, отбира се, плете се с помощта на много баби“, обясни Йоана. По думите й заради високото качес­тво раков­с­кият чесън не се продава на килог­рам, а само на венци.

Геор­гиеви са раз­работили проект за черен чесън. Той е фер­мен­тирал и се приготвя в специални машини. “Правени са опити с нашия чесън и е в топ три по качес­тво“, пох­вали се Йоана. Според нея сладостта на раков­с­кия лук е на много високо ниво и захар­ността му над­вишава същия показател и на испан­с­кия, и на китайс­кия чесън.

И Анелия Иванова, и Йоана Геор­гиева уверяват, че от многото семена, раз­дадени на приятели, включително и по света, никой не е пос­тиг­нал едрината и качес­т­вото на тех­ния лук, при това, по естес­т­вен път. “С нашите семена опит­вахме и в съсед­ното село Кон­доф­рей. Рекол­тата ни няма нищо общо. Значи ключова е поч­вата“, сподели Йоана.

Произ­вод­с­т­вото на чесън в Долни Раковец трябва да се раз­вива, защото земята е благодатна за него, категорични са двете семейс­тва. Качес­т­вото на зелен­чука получи широка популяр­ност и в социал­ните мрежи с раз­п­рос­т­ранявана рецепта за “раков­ско масло“, съдър­жащо чесън, лимон, зех­тин и сол. При упот­ребата му грипът ще те заобикаля, а и кръв­ното ти ще е в норма, уверяват почитателите на дол­нораков­с­кия лук.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят