Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 131, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Eдва 10% от нивите ни са с наши сортове жито

Eдва 10% от нивите ни са с наши сортове жито

Eдва 10% от нивите ни са с наши сортове жито

В съседни страни на Бъл­гария от земедел­ците се изис­ква задъл­жителен процент от засяването да е с „родни семена“, казва доц. Галин Геор­гиев

Земедел­с­ките площи в Бъл­гария се засяват с едва 10% бъл­гар­ски сор­тове семена слън­чог­лед, пшеница и царевица, които са с по-добри качес­тва от внос­ните. Този комен­тар нап­рави по БНР доц. Галин Геор­гиев, завеж­дащ отдел “Селек­ция на слън­чог­лед“ в Доб­ру­джан­с­кия земедел­ски инс­титут в Генерал Тошево. Той смята, че няма дър­жавна политика, която да защитава бъл­гар­с­ките произ­водители на семена, както е в съседни страни, където от земедел­ците се изис­ква задъл­жителен процент от засяването да е с „родни семена“. Доц. Галин Геор­гиев съобщи, че такива са изис­к­ванията в Гър­ция, Тур­ция, Италия, Испания. Екс­пер­тът обясни, че в Бъл­гария почти 90% се сеят вносни хиб­ридни сор­тове слън­чог­лед и пшеница.

По качес­тво нашите сор­тове пшеница не отс­тъп­ват на чуж­дес­т­ран­ните, които са с по-високи добиви, но показателите им са по-лоши от бъл­гар­с­ките. Нес­лучайно специално за нашия инс­титут едни от най-големите ни клиенти са тур­ски ком­пании, които искат качес­т­вена пшеница, посочи екс­пер­тът. — Там, знаете, пър­вото нещо, като се седне на масата, е да се сложи хляб и вода. Но нашите произ­водители гледат да имат добив, съот­ветно печалба и наб­лягат на внос­ните сор­тове и хиб­риди.“ По думите му тен­ден­цията бъл­гар­с­ките произ­водители да пред­почитат внос­ните сор­тове семена е от десетина години. „Не бива да се отказ­ваме от род­ното, все пак нашата селек­ция е съз­дадена тук и е прис­пособена за нашите условия“, отбеляза селек­ционерът.

Според него засетите декари със слън­чог­лед тази година са почти същите, кол­кото и миналата. „Есен­ниците бяха засети миналата година, когато не се знаеше, че ще има война. Дори това да беше извес­тно, трябва да се спаз­ват определени пропор­ции между житни и мас­лени кул­тури“, посочи той и пот­върди, че площите пак са над 7 милиона декара. Що се отнася до добива на слън­чог­лед, доц. Геор­гиев отбеляза, че се наб­людава нападение от мана по много посеви, затова се очаква „добивът да бъде кол­кото миналогодиш­ния и леко по-надолу“.

Екс­пер­тът обясни, че при слън­чог­леда с внос­ните сор­тове са нав­лезли и най-новите раси мана. „На много места получавам обаж­дания за болестта мана по слън­чог­леда и ще има ком­п­рометиране на добива с 1015%“, смята той, дори „ако всичко продъл­жава да е нор­мално“. Доц. Галин Геор­гиев прог­нозира, че ще има много добра реколта от пшеница, ечемик и тритикале, като се позова на данни на колегите си.

България

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

Секторът с най-много оплаквания е леката промишленост

Работещите стават все по-малко в Бъл­гария, но нарушенията на тех­ните права не намаляват…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Археолози търсят ранния храм на Дионис на Перперикон

Започ­наха таз­годиш­ните археологически проуч­вания на свещения скален храм, съоб­щава проф. Николай Овчаров.На Пер­перикон през това лято ще раб…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака, че къс­ните начални часове на двата основни корта в Лон­дон на прак­тика прев­ръщат “Уим­бъл­дън“ в тур­нир на зак­рито. С…

Прочети още:

Loading...

Свят

Шойгу: Западът доставя оръжия на Киев, за да удължи конфликта

Колек­тив­ният Запад иска да продължи кон­ф­ликта в Украйна, затова продъл­жава да извър­шва мащабни дос­тавки на оръжие за Киев, заяви минис­търът …

Прочети още:

Loading...