Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 131, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Обещаната административна реформа в агроминистерството остави... пенсионерите на работа

Обещаната административна реформа в агроминистерството остави... пенсионерите на работа

Обещаната административна реформа в агроминистерството остави... пенсионерите на работа

Админис­т­ративна реформа в дър­жав­ните инс­титуции беше част от заявените амбиции на нас­тоящото правител­с­тво. Спрямо коалицион­ното споразумение в началото на годината земедел­с­кият минис­тър Иван Иванов обяви категорично, че такава ще има и в агроминис­тер­с­т­вото. Какво стана шест месеца по-късно?

Под­робен актуален отчет за струк­турата и броя на заетите в сис­темата от ведом­с­тва на Минис­тер­с­т­вото на земеделието (МЗм) лип­сва, но от пос­лед­ните изнесени данни е видно, че щат­ната и извъщатна чис­леност на админис­т­рацията в МЗм намалява.

В отговор на депутат­ски въп­рос от “Демок­ратична Бъл­гария“ агроминис­търът даде инфор­мация, че към 13 юни щат­ният пер­сонал на минис­тер­с­т­вото по уст­ройс­т­вен правил­ник е 652 души. За срав­нение година по-рано броят е бил 664. 12 души са отпад­нали от пер­сонала на ведом­с­т­вото.

Въз­можно е те да са служители в пен­сионна въз­раст, но това не става ясно от отговора на минис­търа. През януари 2022 г. работещите в пен­сионна въз­раст и наети по трудово и служебно правоот­ношение в МЗм бяха 28 души. Дори, ако приемем, че тези 12 броя са част от тях, повечето от служителите на пен­сионна въз­раст са останали на работа.

Така изг­лежда е и при наз­начените извън утвър­дената щатна чис­леност. В нас­тоящия момент броят на наетите служители извън щат­ната чис­леност в агроминис­тер­с­т­вото е 18 души (с 2 души по-малко от същата отчетна дата на 2021 г.). От тях 11 души са били в пен­сионна въз­раст към началото на годината, а отпад­налите досега от със­тава служители са само двама.

Но админис­т­ратив­ната реформа не засяга само количес­т­вото на заетите лица, поне не би след­вало. Съв­сем скоро, след като агроведом­с­т­вото беше оглавено от БСП, започна и промяна в ръковод­с­т­вата на дирек­циите на Дър­жавен фонд “Земеделие“ в редица области на страната. Новите дирек­тори масово бяха или членове на БСП или биог­рафично обвър­зани с левицата лич­ности. В края на месец май Проект за изменение на Уст­ройс­т­вения правил­ник на облас­т­ните дирек­ции „Земеделие“ заложи и промени в чис­ления със­тав на четири облас­тни дирек­ции на Земедел­с­кото министерство,пише Агри.БГ.

България

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

Секторът с най-много оплаквания е леката промишленост

Работещите стават все по-малко в Бъл­гария, но нарушенията на тех­ните права не намаляват…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Археолози търсят ранния храм на Дионис на Перперикон

Започ­наха таз­годиш­ните археологически проуч­вания на свещения скален храм, съоб­щава проф. Николай Овчаров.На Пер­перикон през това лято ще раб…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака, че къс­ните начални часове на двата основни корта в Лон­дон на прак­тика прев­ръщат “Уим­бъл­дън“ в тур­нир на зак­рито. С…

Прочети още:

Loading...

Свят

Шойгу: Западът доставя оръжия на Киев, за да удължи конфликта

Колек­тив­ният Запад иска да продължи кон­ф­ликта в Украйна, затова продъл­жава да извър­шва мащабни дос­тавки на оръжие за Киев, заяви минис­търът …

Прочети още:

Loading...